Formål og handlingsplan 2018-2020

Formål

Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole arbeider for at alle elever skal ha tilgang til gode skolebibliotek.

Spesialgruppen skal virke i samsvar med Norsk Bibliotekforenings vedtekter.

Prinsipprogram

NBF Skole arbeider for at alle elever skal ha tilgang til gode skolebibliotek.

Skolebiblioteket er en sentral arena for lesing, læring og kulturformidling i skolen.

Skolebiblioteket er et nødvendig verktøy i skolens realisering av læreplanen.

Skolebibliotekarer må ha god kunnskap om litteratur, litteraturformidling, lesing, informasjonskompetanse og bibliotekdrift.

Stillings- og tidsressursen i grunn- og videregående skole må økes.

Grunn- og videregående skoler skal ha et fullverdig bibliotektilbud.

Kompetanseutveksling over landegrensene er viktig for utviklingen av fagfeltet.

Handlingsplan 2018-2020  

Handlingsplanen angir retningen for styrets arbeid den neste perioden.

Årsmøtet ønsker at styret i NBF Skole skal fokusere på disse områdene med bakgrunn i prinsipprogrammet.

 1. NBF Skole vil utvikle kompetanse om skolebibliotek.
 • Spre kunnskap om hvordan drifte og organisere  et skolebibliotek
 • Oppmuntre lærer- og bibliotekarutdanningen til samarbeid for å gi studentene kunnskap om skolebibliotek.
 • Etterspørre forskning om skolebibliotek og gjøre kjent forskningen som foreligger.
 • Støtte Aksjon Skolebibliotek og samarbeide med andre aktører med interesse for skolebibliotek.
 • Være en pådriver for skolebiblioteksaker i Norsk bibliotekforening.
 1. NBF Skole vil bidra til bedre statistikk om bruk og ressurser i skolebibliotekene.
 • Jobbe for at statistikk for bibliotek i skolen skal være et nyttig verktøy for utvikling av skolebibliotek og skole som helhet.
 • Være engasjert i Nasjonalbibliotekets revisjon av skolebibliotekstatistikken.
 • Følge med på spørsmål om skolebibliotek i elevundersøkelsen, evaluere svarene og gi Utdanningsdirektoratet årlig tilbakemelding på spørsmålene.
 • Følge opp spørsmålssett om skolebibliotek inn i Spørsmål til SkoleNorge i 2018.
 • Be om endring i forskrift for bibliotekstatistikk så ansvaret for skolebibliotekstatistikk flyttes fra Kulturdepartementet og blir en del av øvrig rapportering fra skoleverket under Kunnskapsdepartementet.
 1. NBF Skole skal jobbe for gode planer for bruk og utvikling av skolebibliotek på skolenivå, regionalt nivå og nasjonalt nivå
 • Oppfordre Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet om å utarbeide planer for skolebibliotekutvikling, og inkludere skolebibliotek i øvrig planverk for skolene.
 • Sette skolebibliotekvirksomhet i sammenheng med eksisterende planverk og dokumenter for skoleutvikling.
 • Etterspørre en kontaktperson og ansvarlig for skolebibliotek i Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.
 • Ta initiativ til en myndighetsoverskridende gruppe (etter modell fra Sverige) for å samle de ulike myndigheter og fagområder rundt skolebibliotek, med Kunnskapsdepartement og Kulturdepartement i spissen.
 1. NBF Skole skal ha et internasjonalt engasjement.
 • Styret skal opparbeide og formidle kunnskap om skolebibliotekutvikling og organisering i Norden og verden.
 • Være representert ved minst en internasjonal samling for skolebibliotekarer.

5. NBF Skole vil jobbe for gode kombinasjonsbibliotek

 • Følge med på situasjonen for skolebibliotek og kombinasjonsbibliotek i forbindelse med regionreformen.
 • Følge opp og vise fram statistikk for kombinasjonsbibliotek
 • Fremheve gode samarbeid i kombinasjonsbibliotek og mellom skolebibliotek og folkebibliotek.