Formål og virkeplan 2016-2018

Formål

Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole arbeider for at alle elever skal ha tilgang til gode skolebibliotek.

Spesialgruppen skal virke i samsvar med Norsk Bibliotekforenings vedtekter.

Prinsipprogram

NBF Skole arbeider for at alle elever skal ha tilgang til gode skolebibliotek.

Skolebiblioteket er en sentral arena for lesing, læring og kulturformidling i skolen.

Skolebiblioteket er et nødvendig verktøy i skolens realisering av læreplanen.

Stillings- og tidsressursen i grunn- og videregående skole må økes.

Grunn- og videregående skoler skal ha et fullverdig bibliotektilbud.

NBF Skole skal være pådriver for skolebiblioteksaker i Norsk bibliotekforening.

Virkeplan 2016-2018

Virkeplanen angir retningen for styrets arbeid den neste perioden. Årsmøtet ønsker at styret i NBF Skole skal fokusere på disse områdene med bakgrunn i prinsipprogrammet.

NBF Skole vil bidra til bedre statistikk om bruk og ressurser i skolebibliotekene.

Statistikk for bibliotek i skolen skal være et nyttig verktøy for skoleutvikling.

Innsamlede data må publiseres årlig.

Ansvaret for skolebibliotekstatistikk bør ses i sammenheng med øvrig skolestatistikk hos Utdanningsdirektoratet.

NBF Skole vil utvikle kompetanse om og i skolebibliotek.

Skolebibliotekarer må ha god kunnskap om lesing og informasjonskompetanse.

Lærer- og bibliotekarutdanningen må gi studentene kunnskap om skolebibliotek.

Skolebibliotek er en attraktiv arbeidsplass.

Det er behov for forskning om skolebibliotek og kjennskap til forskningen som foreligger.

NBF Skole skal arbeide med planer for bruk og utvikling av skolebibliotek, på forskjellig nivå.

Skolene må ha planer for hvordan de bruker og utvikler skolebibliotekene.

NBF Skole kan sette skolebibliotekvirksomhet i sammenheng med eksisterende planverk og dokumenter for skoleutvikling.

Etterspørre en kontaktperson og ansvarlig for skolebibliotek i Utdanningsdirektoratet.

NBF Skole skal ha et internasjonalt engasjement.

Kompetanseutveksling over landegrensene er viktig for utviklingen av fagfeltet.

Styret skal opparbeide og formidle kunnskap om skolebibliotekutvikling og organisering i Norden.

NBF Skole bør være representert ved minst en internasjonal samling for skolebibliotekarer.

Slik kan vi påvirke:

NBF Skole skriver artikler og leserbrev.

NBF Skole tar direkte kontakt med beslutningstakere og fagfolk.

NBF Skole lager kampanjer for skolebibliotek.

NBF Skole deltar i sosiale medier.

NBF Skole samarbeider med andre aktører med sammenfallende interesser.

NBF Skole deltar på og arrangerer faglige arrangement og seminar.

NBF Skole følger med på utviklingen innen fagfeltet skolebibliotek.