Vedtekter

  • §1 Formål

Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole skal arbeide for at alle elever skal ha tilgang til gode skolebibliotek. Spesialgruppen skal virke i samsvar med Norsk Bibliotekforenings vedtekter.

 

  • §2 Medlemskap

Alle medlemmer i Norsk Bibliotekforening kan bli medlemmer i spesialgruppen. Alle medlemmer som har betalt kontingent til Norsk Bibliotekforening og spesialgruppen for inneværende år har stemmerett. Hvert medlem har én stemme og kan ikke stemme ved forfall. Institusjoner kan avgi stemme ved fullmakt.

 

  • §3 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

 

  • §4 Årsmøte

Årsmøte holdes hvert andre år. Hvis mulig holdes årsmøtet i forbindelse med Bibliotekmøtet. Tid, sted og dagsorden for møtet skal bekjentgjøres for medlemmene med minst fire ukers varsel.  Saker medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet, sendes styret minst tre uker før møtet. Innkalling og saksliste skal sendes alle medlemmer senest 1 uke før møtet.

 

Årsmøtet skal behandle:

Årsmelding

Revidert regnskap

Virkeplan for kommende periode

Budsjettforslag

Innkomne forslag

 

Valg:

Leder

Styremedlemmer

Varamedlemmer

Revisor

 

Beslutninger treffes med alminnelig flertall.

Valgkomite foreslås av styret og velges av årsmøtet. Valgkomiteen foreslår personer til styreverv.

 

  • §5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 4 ukers varsel. Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis minst 1/3 av medlemmene krever det.

 

  • §6 Styret

Spesialgruppen ledes av et styre med 4-10 medlemmer og varamedlemmer. Medlemmene velges for 2 år av gangen. Styret konstituerer seg selv.

 

  • §7 Regnskap

Regnskapet følger årsmøteperioden. Regnskapet revideres av revisor valgt av årsmøtet.

 

  • §8 Vedtektsendringer

Årsmøtet kan stemme over endringer i disse vedtektene. Vedtektsendringer vedtas med 2/3 av de avgitte stemmer.

 

***Disse vedtektene er utarbeidet i henhold til Norsk Bibliotekforenings vedtekter, basert på Mønstervedtektene vedtatt av hovedstyret 10. juni 2014. Vedtekter for NBF Skole ble vedtatt av årsmøtet 2016.