Statistikk, forskning og infografikk

NBF Skole jobber for å få bedre statistikk på skolebibliotekområdet.

Skolebibliotekstatistikken for grunn og videregående skoler samles inn og publiseres årlig av Nasjonalbiblioteket. Der finner vi tall om bestand og tilvekst i grunnskolebibliotek og tall om samlinger, personalressurser, bruk og utlån i videregående skolebibliotek. Siste publiserte statistikk som viser mer enn bestand og tilvekst i grunnskolebibliotek er fra 2010, og viser noe mer om utlån og bemanning i grunnskolebibliotekene.

Våren 2017 oppsummerte NBF Skole tilgjengelig kunnskap om grunnskolebibliotekene i innlegget Hva vet vi om grunnskolebibliotekene i 2017?

Høsten 2016 ble det stilt spørsmål om skolebibliotek i Elevundersøkelsen. Resultatene på nasjonalt nivå er tilgjengelig her, og vi har også skrevet en kommentar til dem.

Antall årsverk utført i grunnskolen av skolebibliotekarer rapporteres av skoleledere og finnes i Grunnskolens informasjonssystem, GSI.

Det gjøres få kvalitative spørringer om skolebibliotek. Det er gjort spørringer i Spørsmål til Skole-Norge våren 2018,  Spørsmål til Skole-Norge våren 2009 og Spørsmål til Skole-Norge våren 2013. Der finner vi blant annet ut mer om hva grunn- og videregående skoler bruker skolebibliotekene til, om skolebiblioteket er planfestet i skolene, åpningstider og mer.

Rapporten Evaluering av program for skolebibliotekutvikling 2009-2013, NIFU rapport 4-2014, viser at skoler som satser på systematisk bruk av skolebibliotekene i leseopplæringen får bedre lesere.

I USA forsker Library Research Service på sammenhengen mellom skolebibliotek og økt læring og leseferdigheter. Rapporter om effekten av skolebibliotek kan leses her, School Library Impact Studies. De viser en sammenheng mellom gode skolebibliotek og bedre ferdigheter hos elevene.

Universitetet i Agder er nasjonalt ressurssenter for skolebibliotek og driver videreutdanningen Skolebibliotekkunnskap. Nettstedet  skolebibliotek.no samler aktuell informasjon om skolebibliotek, informasjonskompetanse og lesestimulering.

Boka Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century av Joron Pihl, Kristin Skinstad van der Kooij og Tone Cecilie Carlsten (red.) består av en rekke artikler som undersøker hva forskning sier om literacy og samarbeidet mellom lærere og bibliotekarer i skolebiblioteksammenheng.

Skolebibliotek-brosjyre_Page_1

Skolebibliotek-brosjyre_Page_2