Innkalling til digitalt årsmøte i NBF skole

Det innkalles med dette til årsmøte for Norsk Bibliotekforening, avd. skole torsdag 7. mai, kl. 14:00 – 15:30

Alle er velkommen til å delta på årsmøtet, men kun medlemmer og institusjonsmedlemmer har stemmerett. Påmelding til kontaktnbfskole@gmail.com innen 6.mai. Møtet finner sted digitalt på Microsoft Teams, alle påmeldte får en lenke til møtet.

Saksliste
  1. Konstituering av årsmøtet – Valg av møteleder og referent.
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  3. Styrets beretning mars 2018 – februar 2020.
  4. Revidert regnskap for mars 2018 – februar 2020.
  5. Budsjettforslag 2020.
  6. Forslag til handlingsplan for perioden 2020 – 2022.
  7. Valg.
Vedtekter
§4 Årsmøte

Årsmøte holdes hvert andre år. Hvis mulig holdes årsmøtet i forbindelse med Bibliotekmøtet. Tid, sted og dagsorden for møtet skal bekjentgjøres for medlemmene med minst fire ukers varsel.  Saker medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet, sendes styret minst tre uker før møtet. Innkalling og saksliste skal sendes alle medlemmer senest 1 uke før møtet.

Årsmøtet skal behandle:
Årsmelding
Revidert regnskap. Revisjonsberetning.
Virkeplan for kommende periode
Budsjettforslag
Innkomne forslag
Valg:
Leder
Styremedlemmer
Varamedlemmer

Revisor

Beslutninger treffes med alminnelig flertall.

Valgkomité foreslås av styret og velges av årsmøtet. Valgkomiteen foreslår personer til styreverv.