Ny kommune, nye muligheter

Styremedlemmene i NBF skole skriver om erfaringer fra sin egen bibliotekhverdag. Ukas innlegg er skrevet av Line Hansen Hjellup, skolebibliotekar ved Spangereid skole og prosjektleder for planen SPRÅK, LESING OG SKRIVING i Lindesnes kommune.

Kommunesammenslåing gir nye muligheter for å satse på bibliotek, lesing og leseglede.

Kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal blir fra 01.01.2020 den «nye» Lindesnes kommune. I den nye kommunen er det bestemt at det skal lages en felles plan for SPRÅK, LESING OG SKRIVING, og denne skal ta utgangspunkt i utredning og forslag fra et forprosjekt som har evaluert dagens praksis i de tre sammenslåingskommunene og sett på utviklingsmuligheter videre. Den nye planen skal gjelde for barn 0-16 år, og den skal være tverrfaglig og inkludere barnehager, skoler, helsestasjon, PP-tjeneste og folkebibliotek. 

Det opprettes ei overordnet strategigruppe som har hovedansvaret for hele planen. Deretter opprettes det ulike arbeidsgrupper som skal utarbeide forslag til innhold. Det er arbeidsgrupper for Språk 0-6 år, Lese- og skriveplan 1.-7. trinn og 8.-10. trinn, Flerspråklighet og Skolebibliotek. Våren 2020 brukes til arbeid i arbeidsgruppene. Høsten 2020 brukes til høring i alle enheter og sammenfatting av en helhetlig plan. Våren 2021 brukes til initiering, og høsten 2021 til implementering. Det skal også lages en implementeringsplan for de ulike enhetene, slik at planen blir gjennomarbeidet og godt kjent hos de ansatte og kan institusjonaliseres over tid.

Arbeidsgruppa for Skolebibliotek skal ledes av en barne- og ungdomsbibliotekar fra Lindesnes folkebibliotek. I arbeidsgruppa skal det også være en skoleleder samt skolebibliotekarer fra både barne- og ungdomstrinn. Arbeidsgruppa skal utarbeide en skolebibliotekplan med standarder som henger sammen med Lese- og skriveplanene for 1.-10. trinn. Standardene skal inkludere felles tiltak, satsinger, økonomiske ressurser, stillingsressurser, drift og biblioteksystem. I tillegg skal arbeidsgruppa utarbeide en plan for lærende nettverk for skolebibliotekarer.

Arbeidsgruppa for Språk 0-6 år skal blant annet se på hvordan barnehagebibliotek og helsestasjonsbibliotek kan implementeres som standard i hele den nye kommunen, og hvordan dette kan utvikles i et naturlig samarbeid med folke- og/eller kombinasjonsbibliotekene. Noen barnehager har allerede etablert barnehagebibliotek i samarbeid med sitt nærmeste folke- og/eller kombinasjonsbibliotek, og i august 2019 ble det startet opp et samarbeid mellom folkebiblioteket og helsestasjonen i «gamle» Lindesnes; altså et helsestasjonsbibliotek. Arbeidsgruppa skal også utarbeide en språkplan som inkluderer bruk av helsestasjon- og barnehagebibliotek. Arbeidsgruppa skal bestå av enhetsleder barnehage, enhetsleder helsestasjon, styrer, barnehagelærere, barnehagebibliotekarer, folkebibliotekar, PP-tjeneste og en representant fra private barnehager.

Arbeidsgruppene for Leseplaner 1.-7. trinn og 8.-10. trinn skal foreslå standarder for lesing og skriving. Hovedpunktene er leseglede/lesestimulering, leseopplæring, skriveopplæring, kartlegging og tiltak, og dette må sees i sammenheng med Skolebibliotekplanen. Det skal utarbeides en egen plan for begynneropplæringen i lesing og skriving på 1. trinn. Tidlig innsats skal være et nøkkelbegrep i samtlige leseplaner. PP-tjenesten skal være med i arbeidsgruppen sammen med representanter fra skoleledelse og ressurslærere innen lesing og skriving.

Arbeidsgruppa for Flerspråklighet er ikke avklart. Det skal vurderes om det skal være en egen arbeidsgruppe eller om flerspråklighet skal inkluderes som et tema i de andre arbeidsgruppene. Dette avklares før sammenslåingen 01.01.2020.