Møtereferat fra styremøte i NBF skole, 01.04.2019

Telefonmøte, 1 time

Møteleder: Line Hansen Hjellup

Referent: Ingrid Svennevig Hagen

Tilstede: Veronica Mørch, Arne-Harald Steilbu, Hans-Petter Storemyr, Line Hansen Hjellup, Ingrid Svennevig Hagen, Anne Brit Ingholm

Fraværende: Mari Hopland

1. Godkjenne referat fra styremøtet 04.01.2019

Godkjent.

2. Skolebibliotekseminar 2019 – Line orienterer

Møte med samarbeidspartnere den 8.april: UiA, Fylkesbiblioteket i Agderfylkene, NBF Agder, Kristiansand Kommune. Alle trekker i samme retning. UiA ønsker å være et nasjonalt senter for skolebibliotek. Nå er de klare til å sette inn trykket på skolebibliotek. De stiller med to representanter som blir med og jobber for denne skolebibliotekkonferansen. De lager en egen hjemmeside i forkant og tar seg av påmelding og fakturering.

Onsdag 11.september. I tilknytning til samling for studentene. 

Fylkeskommunen og NBF Agder bidrar også økonomisk.

Programmet er i ferd med å settes.

Aksjon skolebibliotek skal bidra med et innlegg og ta del i en debatt. Fagfornyelsen og tverrfaglig samarbeid. Skolebibliotek i lys av fagfornyelsen. “Trenger vi skolebibliotek når vi har iPad?”

3. Arendalsuka 2019

NBF sentralt vurderer å foreslå at skolebibliotek blir tema på et arrangement under Arendalsuk i august. Dette året skal de ha tre arrangement, ikke stand.

Arrangementet blir på Arendal Bibliotek og varer ca. 1 time. Hva kunne vi belyse om skolebibliotek på én time? Er det noen som har lyst og anledning til å følge opp dette sammen med NBF/Ann Berit?

Kolliderer med skolestart. Ugunstig tidspunkt for oss som jobber i skolen. Ett arrangement.

Aksjon skolebibliotek. Line kan snakke med Ann Berit dersom hun er representant for Aksjon skolebibliotek i planleggingen av Skolebibliotekkonferansen. Hvordan kan vi trekke inn lesing, leseopplæring utjevne forskjeller, utvikle elevene til gagns mennesker?

Forskjeller mellom lesing av tekster digitalt og analogt. Jmf. stadige trusler om å legge ned skolebibliotek i Bærum kommune og debatten rundt innføringen av Ipad i skolen.

At skolebibliotek kan bidra på den teknologiske siden. Hva kan skolebiblioteket faktisk bidra med? Vi må være tilstede i den teknologiske hverdagen. Folkeopplysningsfanen må holdes oppe selv om man har flyttet informasjonen over på skjerm. Riktig bok til rett leser til rett tid. Hvilke lese-situasjoner krever hvilke medier. Hva sier forskningen om elevenes læring og lesing? Lesestimulering osv. En mulighet til å løfte skolebibliotekene?

4. Valget 2019 – forslag fra NBF Telemark og NBF Vestfold

Katarina Enne fra NBF Vestfold kontaktet oss i forrige uke og sier at telemark og vestfold ønsker å utfordre fylkespolitikerne i sitt nye fylke (Telemark og Vestfold) på hva de tenker om skolebibliotek i vgs i det nye fylket. Det er visstnok en del forskjeller på hvordan de to fylkene har organisert og satset på skolebibliotek, og lokallaget leter etter gode måter å få det til å bli synlig i valgkampen. Et alternativ er at en skole med et godt skolebibliotek bruker elever til å lage en debatt hvor de inviterer kandidater til fylkestinget til å debattere skolebibliotek (og utdanning). Re vgs er nevnt. Jeg er usikker på hva vi i så fall kan bidra med, men antar de kunne ønske en av oss i panelet i en debatt, kanskje, eller som medhjelper til å utarbeide spørsmål, invitasjoner osv. Tidspunkt blir jo slutten av august/begynnelsen av september.

5. Møteplan  2019

To telefonmøter på våren, i januar og april, fysisk møte/studietur + telefonmøte høsten. Arbeidsmøter ang. skolebibliotekseminar etter behov – Line organiserer. 
Mari kaller inn til styremøte før sommeren dersom det er behov. Evt. i august før skolebibliotekkonferansen. 

6. Studietur for styret – diskusjon

Enten reiser 3 personer i styret til konferansen IASL i Kroatia, eller så finner vi noe som alle i styret kan være med på.

Vi endte opp med et forslag om at vi holder styremøte i forbindelse med skolebibliotekkonferansen den 11.september og at Arne-Harald, Ingrid og Hans-Petter ønsker å reise på IASL-konferansen i oktober.

7. Eventuelt

Møte med UDE i Osloskolen.Ingrid er innkalt sammen med flere andre bibliotekarer i Osloskolen til møte med Utdanningsetaten. 

Ingrid og Line har blitt spurt av UiA om å jobbe med nettressursen Skolebibliotek for dummies, en nettressurs på skolebibliotek.no.

Veronica melder om at det er ikke noe som skjer i forbindelse med statistikken fra Nasjonalbiblioteket. Arbeidsgruppe for revidering av statistikk i vgs bibliotek. Det er pause i prosjektet. Ruth Ørnholt er på saken.