Skolebibliotektjenesten i Finnmark – hva er det som skjer?

I Finnmark har fylkesrådmannen foreslått en ny modell for skolebibliotek. De åtte videregående skolene skal ikke lenger ha stillinger knyttet til skolebibliotekene. Skolebibliotekene skal heller betjenes av to årsverk skolebibliotekar-stillinger plassert på fylkesbiblioteket. Eksisterende bibliotek-lokaler og boksamlinger skal ivaretas av elevvakter. Medier skal være digitale og kjøpes inn sentralt.

NBF Skole ser med bekymring på dette omstillingsprosjektet, og mener det ikke vil ivareta elevenes lovfestede rett til skolebibliotek.

Dette innlegget er et forsøk på oppsummering av saksgangen, en presentasjon av relevante dokumenter og informasjon om prosessen framover.

Omstillingsprosjektet – faktagrunnlag

Finnmark fylkeskommune er i gang med et omstillingsprosjekt. Omstillingsprosjektet har som mål å modernisere og kvalitetssikre den videregående utdanningen. Finnmark fylkesting vedtok 8.6.2016 fylkestingsak 14/16. Det ble vedtatt å beholde en desentralisert skolestruktur, og å gjøre nødvendige «nedtrekk» på 28,5 millioner mot 2020 ved blant annet å etablere en campusmodell.  Det står også i vedtaket at: «Det gjøres et arbeid for å sikre størst mulig innsparing ved skolene gjennom merkantile sammenslåinger.» NBF Skole antar det er denne formuleringer som har resultert i omstillingsprosjektet for de videregående skolebibliotekene.

Ny modell for skolebibliotektjenester

Den 20.11.2018 fikk Fylkesutvalget en orientering om Omstillingsprosjektet ved prosjektleder Sveinung Svendsen (pdf). Denne orienteringen redegjør svært kortfattet for planlagt ny modell for skolebibliotektjenesten i Finnmark fylkeskommune, og hvilke besparelser dette innebærer.

Svendsens orientering til fylkesutvalget kan sees i de første 11 minuttene av videoopptaket fra møtet 20.11.18.   Han redegjør for prosessen, viser til «styr i media» og nevner at fagforeningsrepresentantene i arbeidsgruppa «trakk seg litt ut» fra arbeidet med modellen han presenterer for fylkesutvalget. Den nye modellen presenteres som en fremtidsretta og kvalitativt god modell for skolebibliotektjenester.

Omstillingsprosjektets viktigste mål er nå å kutte 11 millioner.

I orienteringen presenteres den nye modellen slik:

« Fylkesbiblioteket ansvarlig for å levere bibliotektjenester til skolene.
– IKT- og medieutviklingen toner ned skolebiblioteket som en boksamling i et fysisk rom organisert for
hjemlån av bøker.
– Digitale verktøy (digitalt førstevalg) skal benyttes i størst mulig grad.
– Ikke lokale skolebibliotekarer. Gjøres rekruttering blant dagens skolebibliotekarer.
• Bibliotekrommene beholdes på skolene
– Fortsatt papirbøker (utlånsautomater), men det skal tilstrebes overgang til e-bøker.
– Elevvakter på ettermiddagstid utfører fysiske oppgaver»

Omstillingsprosjektet presenteres med følgende budsjett:

Skjermbilde fra Omstillingsprosjektet – innlegg for fylkesutvalget 20.11.2018.

Omstillingsprosjektet budsjetterer med en potensiell kostnadsreduksjon på 2,4 millioner kroner dersom modellen realiseres fullt ut.

Saksdokumenter

Omstillingssaken har saksnummer 201602678, og journalpostene er tilgjengelige i Finnmark fylkeskommunes journalsystem.

Viktige dokumenter har NBF Skole lastet ned fra journalsystemet og presenterer her som pdf-filer:

Ny modell for skolebibliotektjenesten i Finnmark fylkeskommune 1.11.2018

Rapport til styringsgruppa for omstillingsprosjektet i videregående skole, fra Finnmark fylkesbibliotek 1.6.2018

Opprinnelig vedtak om merkantile sammenslåinger, fylkestingsak 14/16

Prosjektleder og fylkesbiblioteksjef gjorde i oktober 2018 en kartlegging og risikovurdering og laget en handlingsplan for den nye modellen.

Øvrige dokumenter

Utdanningsforbundet i Vadsø sendte brev til Finnmark fylkeskommune 6.november 2018 og uttrykte vantro og at de er rystet både over forslagene til ny modell og over prosessen rundt. Brevet finnes i fylkeskommunens journalsystem.

I brevet fra Utdanningsforbundet i Vadsø, vises det til et brev fra UNIO ved Utdanningsforbundet og Bibliotekarforbundet, sendt fylkeskommunen 1.11.2018. Dette brevet finner vi ikke igjen i fylkeskommunens journalsystem, men vi har fått tilgang til det av avsender: Dissens i liten arbeidsgruppe «Forslag til modell for skolebibliotektjenester i den videregående skolen i Finnmark» ved UNIO – Bibliotekarforbundet og Utdanningsforbundet. I dette brevet kommer Utdanningsforbundet og Bibliotekarforbundet med sterk kritikk av den foreslåtte modellen og prosessen rundt. De mener risikovurderingen som er gjort er svært mangelfull, og viser til følgende dokumenter som grundig beskriver skolebibliotektjenesten i Finnmark:

Rapport til styringsgruppa for omstillingsprosjektet i videregående skole, fra Finnmark fylkesbibliotek 1.6.2018

Kjerneaktiviteter i skolebiblioteket, med konsekvenser og risiko i en bestiller-utfører modell. Vedlegg til brev Dissens i liten arbeidsgruppe 1.11.18

Retningslinjer for organisering og drift av bibliotektjenesten i videregående skole i Finnmark 2006

Finnmark fylkesting 12.desember 2018

12.desember skal Finnmark fylkesting orienteres om saken. I forkant av Fylkestinget kan politikere i Finnmark fylkeskommune gjøres oppmerksom på hvilke konsekvenser Omstillingsprosjektet får for elevene i Finnmark fylkeskommune.

NBF Skole vil be politikerne i fylkeskommunen om å vurdere om modellen foreslått i Omstillingsprosjektet for videregående skolebibliotek oppfyller elevenes lovfestede rett til skolebibliotek – særskilt tilrettelagt og tilgjengelig i skoletida.

Politikerne bør også etterspørre nødvendig dokumentasjon i saken, og be om svar på brevet om dissens fra UNIO-forbundene.

Dersom Fylkestinget kun tar saken til orientering, er det en stor risiko for at elevene i fylkeskommunen ikke vil få det opplæringstilbudet de har krav på gjennom opplæringsloven.

Medieomtale

Saken har vært omtalt i medier gjentatte ganger. Listen her er ikke fullstendig per 28.11.18, legg gjerne igjen lenke til flere saker i kommentarfeltet.

Skjermklipp av sak i Finnmarken 12.11.18

Lenke til dokument med fire innlegg om situasjonen.

NBF Skole har skrevet om Elevenes bibliotek – også i Finnmark.

 

Av Mari Hopland, leder i NBF Skole

kontaktnbfskole@gmail.com

tlf 988 38 545.

7 kommentarer om “Skolebibliotektjenesten i Finnmark – hva er det som skjer?

  1. Veldig bra samandrag om det som skjer no i Finnmark. Takk også til NBF Skole for å ha jobb så intensivt med denne saka. Og vi gir oss enno ikkje!

    1. Tre kommentarer under innlegget; Jannicke Røgler, Astrid Heimen (bibliotekar u.-skole) og Elin Marie Olsen (lærer vgs)

  2. Tilbaketråkk: NBF Skole

Det er stengt for kommentarer.