Elevenes bibliotek – også i Finnmark

Alle elever har rett på et skolebibliotek. Også elevene i videregående opplæring i Finnmark.

I forbindelse med at Finnmark fylkeskommune utreder en mulig omorganisering av skolebibliotekene i de videregående skolene i fylket, har Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole engasjert seg.

Arbeidsgruppen som utreder muligheter nå, har følgende oppdrag:

Forslag til ny organisering av skolebibliotektjenesten i Finnmark fylkeskommune:

  •  Vurdering av hvilke bibliotekfaglige oppgaver som må utføres på den enkelte skole. Herunder hvilke oppgaver som ikke bør/må utføres av bibliotekar.
  • Vurdere hvilke bibliotekfaglige oppgaver som kan samles i én enhet og fungere som en bestiller-utførermodell.
  •  Vurdere hvilke bibliotekoppgaver som kan automatiseres/digitaliseres.

Økonomiske og kvalitetsmessige fordeler og ulemper ved forslaget skal vurderes. Forslaget skal medføre vesentlige besparelser for Finnmark fylkeskommune. Risikovurderinger knyttet til konsekvenser for elevene skal gjennomføres.

NBF Skole sender en påminnelse til skoleeier ved fylkesordfører, leder av hovedutvalget for kompetanse og leder av arbeidsgruppen om at gode skolebibliotek øker elevenes læring, og at skolebibliotek er elevenes lovfestede rett som de ikke  kan omorganisere vekk.

Innlegget under er også sendt til medier i Finnmark, og publisert på iFinnmark. Bibliotekarforbundet og NBF Nord har tidligere hatt et innlegg om samme sak: Nei til rasering av skolebibliotekene i den videregående skolen. 

-Gode skolebibliotek øker elevenes læring. Ikke glem det ansvaret.

Alle elever har rett til et skolebibliotek, også elevene i videregående opplæring i Finnmark.

De har rett til et skolebibliotek som brukes aktivt i opplæringa, er tilgjengelig gjennom skoledagen og er særskilt tilrettelagt for skolen. Opplæringsloven med forskrift er klar og tydelig på dette. Finnmark er ikke unntatt opplæringsloven.

Finnmark er ikke unntatt opplæringsloven. Utdanningsavdelingen i fylket har fått i oppdrag å utrede om det går an å samle skolebibliotektjenestene, omorganisere dem sånn at ikke hver enkelt skole må bruke ressurser på skolebiblioteket. Da må vi minne om hvorfor skolebibliotekene er elevenes lovfesta rett.

Skolebibliotek i videregående opplæring har mange funksjoner. Det er administrative funksjoner, som å sørge for at alle elever og ansatte har tilgang til de læremidlene de til enhver tid trenger og passe på at læremidlene leveres tilbake.

Skolebibliotekene har sosiale funksjoner – skolebibliotekaren er nær elevene i og utenom undervisning, er en del av skolens arbeid med skolemiljø og kan gi elevene trygghet og sosialt fellesskap gjennom skoledagen, kan bidra til at flere fullfører opplæringa.

Men grunnen til at opplæringsloven er klar på at alle elever har rett til et skolebibliotek, er at skolebiblioteket skal brukes aktivt i opplæringa.

Skolebibliotek er læring. Skolebibliotekaren deltar i det pedagogiske arbeidet, med spesialområdene lesing, og å finne kunnskap og bruke den godt. Skolebibliotekaren driver derfor litteraturformidling i undervisningen i norsk og språkfagene, og samarbeider med lærerne for å sørge for at rett elev får rett bok til rett tid. Hvilket lesenivå er eleven på, hva interesserer de seg for, hvilke tekster ønsker læreren at de skal lese? Og mest av alt, hvilken bok får nettopp denne eleven til å oppleve mestring og leseglede?

Samarbeidet mellom lærere og skolebibliotekarer foregår i alle fag der elevene skal hente informasjon utenfor læreboka. På nett, i skolens betalingstjenester og i den fysiske samlinga. Skolebibliotekaren kan koordinere arbeidet med kildebruk og kildekritikk på skolen, hjelpe elevene til å se sammenhengen mellom de ulike fagene og utvikle tverrfaglige ferdigheter.

Arbeidet med lesing og kildebruk forutsetter et skolebibliotek på skolen. Med en skolebibliotekar med gode relasjoner til lærere, ledelse og elever. Og en samling som er skreddersydd skolens elever og ansatte.

Og at skolebiblioteket fungerer sånn som dette – det er skoleleder og skoleeiers ansvar. Gode skolebibliotek øker elevenes læring. Ikke glem det ansvaret, det er framtida vår det handler om.

Av Mari Hopland, Leder, NBF Skole

Kommentaren er skrevet av Mari Hopland, leder av Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole.

En kommentar om “Elevenes bibliotek – også i Finnmark

Det er stengt for kommentarer.