Søk om tilskudd til skolebibliotek

Kommuner kan søke om tilskudd til å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering. Rammen for tilskuddet er 14 millioner kroner. Søknadsfrist er 17. september 2018.

Utdanningsdirektoratet lyser ut et tilskudd til skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering. Det er kommuner som kan søke, og målet med tilskuddet er å bidra til å utvikle skolebibliotek og styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering.

Tilskuddet er en del av den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving – Språkløyper. Der vil det i løpet av høsten også komme kompetansepakker for skolebibliotek.

NBF Skole er veldig fornøyd med at det lyses ut midler til skolebibliotekutvikling og lesestimulering. Vi anbefaler også skoler som ikke har tenkt til å søke midler i denne omgang å ta en kikk på utlysningsteksten. Både målene med tilskuddet og minstekravene til søkerne gir gode oppsummeringer av hva Utdanningsdirektoratet ønsker at skolebibliotek skal bidra med i skolene.

Målene med tilskuddet

Tilskuddene skal bidra til at skolebibliotekene

  • blir en arena for leseglede for alle elevgrupper og i alle fag
  • brukes i opplæringen, og bidrar til å nå målene i Kunnskapsløftet
  • legger til rette for lesing og vurdering av trykte og digitale tekster og sammensatte tekster
  • er en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet
  • er en inkluderende arena, som tar hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov
  • er innovative og fremtidsrettede

I tillegg ønsker vi å øke lærernes kompetanse i pedagogisk bruk av skolebiblioteket og styrke samarbeidet mellom skolebibliotekene og folkebibliotekene.

 

Minstekrav for kvalitet og tilgjengelighet

Minstekrav til skolebibliotekene er formulert i forskrift til opplæringsloven kap. 21-1:

Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen.

For å søke om tilskudd til personalressurser eller utvikling av kompetanse må kommunene i tillegg ha

  • en plan for bruk av skolebibliotek som en del av opplæringen
  • en samling som omfatter både fag- og skjønnlitteratur
  • et variert utvalg av digitale ressurser og utstyr
  • et budsjett for skolebibliotekene som sikrer fornyelse og vedlikehold av samlingen slik at samlingen er aktuell og relevant