Innspill til statsbudsjettet 2019

Aksjon skolebibliotek sendte 28.2 inn sine innspill til statsbudsjettet 2019.

Aksjon skolebibliotek har en arbeidsgruppe som består av Norsk Bibliotekforening, Leser søker bok, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Foreningen !les.

Aksjonen har i tillegg støtte fra flere andre organisasjoner som Norsk Forfattersentrum, Norsk barnebokinstitutt, Den norske Forfatterforening, Bibliotekarforbundet, Fagforbundet og Kulturforbundet i Delta.

NBF Skole samarbeider tett med Norsk bibliotekforening om Aksjon skolebibliotek, og stiller seg helhjertet bak dette budsjettinnspillet.

Innspillet kan i sin helhet leses på Foreningen !les sine nettsider.

Budsjettinnspillet viser hvorfor skolebibliotek er viktig og hvilke grep som kan gjøres i et statsbudsjett for å sørge for at alle elever får tilgang til gode skolebibliotek.

Aksjon skolebibliotek foreslår:

  • Skolebiblioteksatsing. Rammen for skolebibliotekenes lesestimuleringsmidler fra Utdanningsdirektoratet økes fra 14 mill. kr til 50 mill.
  • Utvide innkjøpsordningen med en egen kulturfondordning til skolene for å sikre at alle elever uansett hvor de bor, får tilgang på aktuell litteratur. Avsett 24 mill. kr for at alle skoler får ett sett med kulturfondbøker for barn og unge.
  • Lov om skolebibliotek. Aksjon skolebibliotek ber regjeringen utarbeide og innføre en egen lov om skolebibliotek.
  • Regjeringen snakker om å bygge et lag rundt eleven som inkluderer lærere, spesialpedagogiske ressurser og skolehelsetjeneste. Skolebibliotekaren bør innlemmes som en naturlig del av dette laget.
  • Vi foreslår at det nedsettes et tverrdepartementalt samarbeid og at det opprettes en myndighetsoverskridende faggruppe, for å øke forståelsen for et samarbeid og en helhetlig satsing på skolebibliotektilbud.
  • Statistikk om skolebibliotek bør overlates til Utdanningsdirektoratet. Vi foreslår at spørsmål om skolebibliotek innlemmes i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI).
  • Vi ber om at ønsket til en samlet Utdannings- og forskningskomité om å få en melding for Stortinget om biblioteksektoren, og inkludere skolebibliotekenes og universitetsbibliotekenes rolle i utdanningene blir fulgt opp.

 

//Mari Hopland