Referat fra styremøte 11.12.2017

Tilstede: Hans-Petter Storemyr, Arne-Harald Steilbu, Veronica Mørch, Mari Hopland

Forfall: Ingrid Svennevig Hagen, Sunniva Relling Berg , Line Hansen Hjellup

Referent: Mari Hopland

Saker

1.Godkjent referat fra styremøtet 18.10

2. Handlingsplan 2018-2020

Formål og virkeplan 2016-2018

Formål

 • Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole arbeider for at alle elever skal ha tilgang til gode skolebibliotek.
 • Spesialgruppen skal virke i samsvar med Norsk Bibliotekforenings vedtekter.

Prinsipprogram

 • NBF Skole arbeider for at alle elever skal ha tilgang til gode skolebibliotek.
 • Skolebiblioteket er en sentral arena for lesing, læring og kulturformidling i skolen.
 • Skolebiblioteket er et nødvendig verktøy i skolens realisering av læreplanen.
 • Stillings- og tidsressursen i grunn- og videregående skole må økes.
 • Grunn- og videregående skoler skal ha et fullverdig bibliotektilbud.
 • NBF Skole skal være pådriver for skolebiblioteksaker i Norsk bibliotekforening.

Formålet foreslås uendret for 2018-2020.

Vi vil endre en del i virkeplanen for 2018-2020 – blant annet at den kalles handlingsplan!

Alle i styret leser gjennom handlingsplan-dokumentet og bidrar med forslag til ting som bør inn eller ting som bør tas ut/endres i handlingsplanen.

Handlingsplanen må være klar i god tid til utsending 4 uker før årsmøtet.

3. Aktivitetsplan 2018

Handlingsplanen gir retning for arbeidet, men hva skal vi faktisk gjøre (og ta med i budsjettet) i 2018? Foreløpige forslag

 • årsmøte mars
 • bibliotekmøtet mars
 • parallellseminar mars
 • skolebibliotekseminar oktober
 • ifla-deltagelse
 • fysiske styremøter?
 • organisasjonsmøte?
 • aksjon skolebibliotek?
 • kulturutredningen?
 • andre aktiviteter som støtter handlingsplanen

4. Aktivitetsstøtte

Vi søker om aktivitetsstøtte fra NBF.

5. Regnskap 2017

Litt lavere utgifter enn forventet. Samlet et lite overskudd, istedenfor det budsjetterte merforbruket.Arne-Harald lager regnskap for 2017 og får godkjent hos revisor før årsmøtet.

6. Budsjett 2018

Kasserer Arne-Harald la fram budsjettforslag.

7. Valg NBF Skole

6 av 7 styremedlemmer takker ja til gjenvalg. Vi trenger 1 nytt varamedlem. Valgkomitéen er i arbeid. Vi tar i mot tips til personer som har lyst eller egner seg.

8. Parallellseminar på bibliotekmøtet 2018 – Ingrid orienterer

Utgikk siden Ingrid måtte melde forfall.

9. Sørnorsk skolebibliotekseminar 2018  -Ingrid orienterer

Utgikk siden Ingrid måtte melde forfall.

10. Eventuelt

Ingrid eller Hans-Petter deltar fra NBF Skole i NBFs høringsmøte for kulturutredingen i januar. Skal ha et 7 min langt innlegg om skolebibliotekenes plass i den kommende kulturutredningen.