Innspillmøte til ny kulturmelding

Styremedlem Ingrid Svennevig Hagen holdt innlegg for NBF Skole. Foto: Heidi Hovemoen

I dag har NBF skole deltatt på innspillmøte til ny kulturmelding i Bibliotekenes hus. Folk fra ulike deler av biblioteksektoren var representert.

Seminaret ble streamet direkte på Norsk Bibliotekforenings facebookside.

Nedenfor kan dere lese vårt innspill til Kulturdepartementet:

Innspillmøte til ny kulturmelding, 05.01.2018

Ved Ingrid Svennevig Hagen, NBF Skole

Lesing er en avgjørende faktor for læring og språkutvikling hos barn. Joron Pihl, som er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, understreker dette i forskningsantologien Teacher and Librarian Partnerships in Literacy in the 21st Century som kom i fjor vinter. For å øke leselysten, påpeker Phil, er det viktig med tilgang til god og interessant litteratur, det er viktig at barna får lov til å velge bok etter eget ønske, og det er viktig at det faktisk blir avsatt tid til lesing i skoletiden.

Lesing stimulerer elevene intellektuelt, emosjonelt og etisk. Derfor er det viktig å skape gode leseopplevelser! Barn og unge trenger tilgang til variert og god skjønnlitteratur og faglitteratur – der de er! Derfor er tilgang til gode skolebibliotek av svært stor betydning gjennom hele utdanningsløpet.

Tall fra Pisa-undersøkelser viser at 30 minutter daglig lesing i frivillig valgt litteratur, utjevner sosiale forskjeller. Gode skolebibliotek bidrar til at elever med ulik sosial bakgrunn får de samme forutsetningene for å klare seg videre i livet. I tillegg til litteraturformidling, skal skolebibliotekene også lære elevene informasjonskompetanse og være en viktig arena for sosial samhandling i skolen, på tvers av studieretninger og klassetrinn.

Derfor er det viktig at man ruster opp skolebibliotekene. Man må sørge for å ha en aktuell, relevant og interessant boksamling. Og man må ha et fagutdannet bibliotekpersonale som kan veilede elever og samarbeide med lærerne. Biblioteket må være en integrert del av det pedagogiske arbeidet ved skolen, og elevene må ha tilgang til skolebiblioteket i skoletiden. Slik kan skolebiblioteket vise veien inn i litteraturens verden og bli en viktig støtte i elevenes læringsarbeid. Skolebiblioteket er en arena både for kultur og kunnskap.

For å bygge et kunnskapsbasert samfunn må kultur og kunnskap samhandle. I denne sammenhengen vil vi i NBF skole påpeke at skolebibliotek ikke må forveksles med folkebibliotek, vi har ulike mål, ulikt lovverk og ulike styrende departement. Skolebibliotek kan derfor ikke behandles på samme måte som folkebibliotek i en kulturmelding. Vi ønsker at Kulturdepartementet samrår seg med Kunnskapsdepartementet, som er det departementet som har styrings- og utviklingsmyndighet for skolene, for å sikre elevene tilgang til gode skolebibliotek. Vi ønsker også at fylkesmannen følger opp at kommunene har velfungerende skolebibliotek og at Kunnskapsdepartementet har en mening om hva et skolebibliotek skal drive med.

Behovet for informasjonskompetanse vil bli enda sterkere i årene som kommer. Elever må lære seg å bli kritiske lesere av ulike typer tekster for ikke å drukne i informasjonsflommen. For fremtiden er det faktisk enda viktigere å satse på å skape leselyst for barn og unge. Til tross for at dagens unge forholder seg til en annen medievirkelighet enn for bare få år siden vil fortsatt lesing, og trolig også boka som medium, være sentral i elevenes læring. Lesing er nøkkelen til å lykkes i alle fag og til å bli aktive deltakere i et demokratisk samfunn – og der spiller skolebiblioteket en avgjørende rolle.