Hvordan bruker videregående skoleelever skolebibliotekene?

Høsten 2016 fikk norske skoleeiere mulighet til å stille sine elever spørsmål om skolebibliotek i elevundersøkelsen. Det var to spørsmål, samlet i tillegg T32, om hvor ofte de bruker skolebiblioteket og hva slags skolebibliotekstilbud de ønsker seg. 226 videregående skoler valgte å ta med spørsmålene om skolebibliotek i sine elevundersøkelser. NBF Skole har fått resultatene på landsbasis fra Utdanningsdirektoratet.

I elevundersøkelsen kommer det fram at 70% av elevene i videregående skole sjelden bruker skolebiblioteket.

Det er i 2016/2017 191053 elever i videregående opplæring i Norge fordelt på 419 skoler. (Statistikkportalen, Udir.no). I elevundersøkelsen svarte 44009 elever på spørsmålene om skolebibliotek. Det gir altså en svarprosent på 23%, og er i tynneste laget for å si noe om elevenes bruk av skolebibliotekene i videregående skole generelt. Men det er allikevel en tydelig tendens vi ser – 70% av elevene oppgir at de sjelden bruker skolebiblioteket.

Tabellen med svarene fra T32 er tilgjengelig her:

 

 

 

 

 

Undersøkelsen stilte elevene to spørsmål . Hvor ofte bruker du skolebiblioteket? og Hva vil du at skolebiblioteket skal gjøre for deg?  

Hvor ofte bruker elevene skolebibliotekene?

70% av elevene oppgir at de aldri, eller sjelden bruker skolebiblioteket. VG3-elevene bruker biblioteket oftere enn VG1- og VG2-elevene. 30% av elevene bruker biblioteket 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Her kan man jo bemerke at det kunne vært et svaralternativ mellom 2-3 ganger i måneden og sjeldnere. For hva mener elevene når de sier at de sjelden bruker biblioteket?

Skoleledere ved 226 skoler har fått vite at en stor prosentandel av elevene deres sjelden bruker skolebiblioteket. Stemmer tallene med det de ser på den enkelte skole? Er skolen fornøyd med resultatene sine? Ønsker de å organisere undervisningen så bruk av biblioteket er en naturlig del av elevenes hverdag? Er biblioteket en ressurs for de ansatte, som igjen kommer elevene til gode? Tenker elevene at de bruker skolebiblioteket når bibliotekaren deltar i undervisningen i klasserommet, når de benytter seg av bibliotekets digitale ressurser eller bare når de selv oppsøker biblioteklokalene? Bak dette prosenttallet på oppgitt bruk finnes det en lang rekke forklaringer.

For hvilke mål ønsker hver enkelt skole å ha for skolebiblioteket sitt?

Er målet at alle elever skal bruke biblioteket hver måned? Hvilket læringsutbytte skal de ha av det? Hvordan skal kan man nå et slikt mål, og hvordan målet det?

Om målet med biblioteket er å være en plass å gjøre lekser og delta i sosiale aktiviteter, er det ikke sikkert at det er et mål å nå alle elevene.

Om målet er at biblioteket skal være en støtte i lærernes undervisningsplanlegging, eller at bibliotekaren skal koordinere den tverrfaglige kildebrukopplæringen i skolen, måles det ikke på antall elever som bruker skolebiblioteket ofte.

Men om målet er at skolebiblioteket skal være en viktig læringsarena for elevene, en del av deres daglige læringsarbeid, et sted med ressurser elevene forutsettes å bruke for å mestre oppgavene de får av faglærerne – da er det grunn til bekymring om 70% sjelden bruker biblioteket.

Skoleleder bør uansett ta tallene de får i elevundersøkelsen til seg. Og tenke grundig gjennom om de ønsker å få samme resultater på neste års elevundersøkelse, eller om de vil gjøre noe for å endre på dem.

Hva vil du at skolebiblioteket skal gjøre for deg?

Det andre spørsmålet i T32 var Hva vil du at skolebiblioteket skal gjøre for deg? Med følgende alternativ:

  • Lære meg informasjonskompetanse (å finne og bruke relevant informasjon, kildekritikk og nettvett).
  • Lære meg å strukturere en innlevering / oppgave – med innholdsfortegnelse, bruk av sitater, referanser, litteraturliste.
  •  Lære meg å bruke gode verktøy på datamaskinen – skriveprogram, excel, blogg.
  •  Gi meg tips til tilleggslitteratur, både fag- og skjønnlitteratur, til bruk på skolen og i fritida.
  • Være et sted for å gjøre lekser / ha gruppearbeid.
  •  Være et fristed / et sted for avkobling i skolehverdagen.
  • Ha aviser, blader, magasiner.
  • Være et sted for utstilling (for eksempel av elevarbeider), forfattermøter og diskusjoner, andre kulturopplevelser.

Utover at 20% svarte at de ønsket at biblioteket kunne være et sted for å gjøre lekser/ha gruppearbeid, var det rundt 10% som syns biblioteket gjerne kunne gjøre de andre tingene på lista. Her er det nok en del å utsette både på spørsmålsformuleringen og svaralternativene. Det eneste vi sitter igjen med av informasjon er at flertallet av elevene ikke har så store meninger om hva de vil at skolebiblioteket skal gjøre for dem. Eventuelt at de ikke vil at skolebiblioteket skal gjøre tingene på lista, men kanskje noe helt annet som vi ikke fikk spurt om.

Elevundersøkelsen 2017/2018

NBF Skole håper at T32, spørsmål 1, opprettholdes for skoleåret 2017/2018. Det vil være nyttig å se på utviklingen i elevers opplevde bruk av skolebiblioteket, bruker de det like sjelden eller oftere neste år? Om tillegget blir tilgjengelig framover, vil det være en nyttig målindikator for skoler som jobber med skolebibliotekutvikling.

Spørsmål to kan kanskje kuttes ut, og kanskje omformuleres. For eksempel til Hva bruker du skolebiblioteket til?

T32 var tilgjengelig for både grunnskoler og videregående skoler, men svært få grunnskoler valgte å ta dette tillegget med i sine elevundersøkelser. Kanskje kan en omformulering av spørsmål nummer to gjøre dette tillegget mer aktuelt også for grunnskolene.

Uansett er det verdifullt at det samles inn data om elevenes bruk av og syn på skolebibliotek. Det er ellers sparsomt med data tilgjengelig om skolebibliotekene, både i videregående skole og grunnskolene.

For en oversikt over tilgjengelig statistikk om skolebibliotek, se her.

Kommentaren er skrevet av Mari Hopland, leder av Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole.