Hva vet vi om grunnskolebibliotekene i 2017?

Grunnskolene rapporterer årlig inn skolebibliotekstatistikk til Nasjonalbiblioteket, som så publiserer det i en tabell som viser tilvekst og bestand fylkesvis. I grunnskolebibliotekstatistikken fremkommer det også hvor mange skoler som ikke har levert inn statistikk og hvor mange skoler som har oppgitt at de ikke har skolebibliotek.

Sist tilgjengelig tall er fra 2015, og viser dette:

I grunnskolen leverte 2345 av 2886 skoler inn statistikk for skolebibliotek til Nasjonalbiblioteket i 2015. Av disse sa 263 at de ikke hadde skolebibliotek. 541 skoler vet vi ikke noe om. Det vi vet om skolebibliotekene som leverte statistikk er at de hadde en tilvekst på 1,1 bok per elev, og samlet bestand på 22 bøker per elev. De siste tallene for utlån, fra 2010, viser et utlån på nesten 14 bøker per elev i året og 3 bibliotekartimer per skole per uke.

Vi finner også et tall som sier noe om skolebibliotekenes situasjon på landsbasis i Grunnskolenes Informasjonssystem, GSI. Der oppgir skolelederne hvor mange årsverk/stillingsprosent de har ansatt skolebibliotekar dette skoleåret. I 2016/2017 finner vi at våre 2858 grunnskoler samlet har nesten 246 skolebibliotekarårsverk.

Vi har samlet data fra GSI og Skolebibliotekstatistikken fra 1997-2017. Der ser vi blant annet at antall skolebibliotekarårsverk i grunnskolene økte fra 234 til 325 i perioden 2009-2013, da Program for skolebibliotekutvikling foregikk. Og fire år etter er nivået igjen synkende.

Og mer vet vi faktisk ikke om grunnskolebibliotekenes situasjon på nasjonalt nivå i 2017.

Vi vet ikke hvor mye penger som brukes på medier. Vi vet lite om åpningstider, planarbeid og hva skolene bruker bibliotekene til. Vi vet lite om kombinasjonsbibliotekene. Vi vet ingenting om hva som skjer med skolene som ikke rapporterer inn skolebibliotekstatistikk. Vi vet ingenting om hva som skjer med skolene som oppgir at de ikke har skolebibliotek eller hvor mange elever dette gjelder.

Vi mangler rett og slett helt grunnleggende informasjon for å kunne føle oss trygge på at alle elever får sin lovfestede tilgang til skolebibliotek i opplæringa.

Les mer om statistikk og forskning på skolebibliotek på vår faktaside om skolebibliotekstatistikk. Vi vet blant annet en god del om skolebibliotek fra undersøkelsene Spørsmål til Skole-Norge 2009 og Spørsmål til Skole-Norge 2013 samt Evaluering av program for skolebibliotekutvikling 2009-2013, NIFU rapport 4-2014

Vi vet også en god del om at systematisk bruk av skolebibliotek i opplæringa faktisk øker elevenes læring, gir bedre leseferdigheter og utjevner sosiale forskjeller.