Internasjonale retningslinjer for skolebibliotek oversatt til norsk

iflasIFLAs retningslinjer for skolebibliotek er nå oversatt til norsk.

Retningslinjene er utarbeidet av IFLA School Libraries Section Standing Committee (styret i IFLAs Seksjon for skolebibliotek) og redaktører har vært Barbara Schultz-Jones og Dianne Oberg.  Annike Selmer og Randi Lundvall har oversatt dokumentet til norsk. Anne Kari Holm har også vidratt i oversettelsesarbeidet. Randi Lundvall har sittet 8 år i styret i Skolebibliotekseksjonen i IFLA, og ledet også seksjonen i en periode.

Annike Selmer og Randi Lundvall viste IFLAs retningslinjer for skolebibliotekar og fortalte om sitt arbeid med å oversette retningslinjene.
Annike Selmer og Randi Lundvall viste IFLAs retningslinjer for skolebibliotek og fortalte om sitt arbeid med å oversette retningslinjene på Nordnorsk Skolebibliotekseminar i Tromsø i mars 2016.

NBF Skole er glade for at IFLAs  norske medlemmer i seksjon for skolebibliotek har  tatt denne oppgaven. Retningslinjene er et viktig dokument for skolebibliotek, som beskriver skolebibliotekvirksomhet på mange nivå.  Det er et oversatt dokument og oversetterne har ikke hatt som «mandat» å endre teksten til norske forhold. Det er heller ikke alt som passer våre forhold. Dette er retningslinjer ment til veiledning.

Retningslinjene inneholder en grundig innledning med bakgrunn og redegjørelser for IFLAs arbeid med retningslinjene. Så kommer kapitler om Mål og strategier, Skolebibliotekets juridiske og økonomiske rammeverk, Skolebibliotekets menneskelige ressurser, Fysiske og digitale ressurser i skolebiblioteket, Undervisningsopplegg og aktiviteter i skolebiblioteket, Evaluering av – og PR for skolebibliotek og en rekke vedlegg, inkludert en sjekkliste fra Canada som eksempel på skolebibliotekevaluering. Hvert kapittel inneholder også en referanseliste som gir gode tips til videre lesing.

Når leste du sist IFLA/UNESCOs skolebibliotekmanifest? Gjør det gjerne nå. Her er et utdrag.

IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST

Skolebiblioteket formidler informasjon og tanker som er avgjørende for å kunne fungere i dagens informasjons- og kunnskapsbaserte samfunn. Skolebiblioteket gir elevene de ferdigheter som er nødvendig for livslang læring og utvikling av fantasien, og gjør dem i stand til å ta sitt ansvar som medborgere.

SKOLEBIBLIOTEKETS MÅL

Skolebiblioteket er en integrert del av utdanningssektoren. Følgende grunnleggende skolebibliotektjenester er viktige for utviklingen av lese- og skriveferdighet, ferdigheter i informasjonsinnhenting, undervisning, utdanning og kultur:

  • støtte og fremme de utdanningsmål som er nedfelt i skolens målsetting og læreplaner
  • utvikle og oppmuntre barns leselyst og lyst til å lære og til å bli faste brukere av biblioteket gjennom hele livet
  • tilby muligheter for å skape og bruke informasjon som middel til kunnskap, forståelse, fantasi og glede
  • gi alle elever trening i å vurdere og bruke informasjon, uansett form, format eller medium, slik at de får innsikt i hva som kan være hensiktsmessige kommunikasjonsformer i samfunnet
  • gi tilgang til lokale, regionale, nasjonale og globale ressurser og muligheter som gjør at elevene kan utveksle ideer, erfaringer og meninger
  • organisere aktiviteter som fremmer kulturell og sosial bevissthet og åpenhet
  • arbeide sammen med elever, lærere, skoleledelse og foreldre for å oppnå skolens overordnede målsetting
  • rotfeste begrepene om åndsfrihet og tilgang til informasjon som grunnleggende for utviklingen av ansvarsfølelse og deltakelse i et demokratisk samfunn
  • fremme lesing og gjøre skolebibliotekets tjenester og ressurser tilgjengelige både innenfor og utenfor skolen

Skolebiblioteket kan nå disse målene ved å utvikle mål, strategier og handlingsplaner for sine tjenester gjennom prioritering og anskaffelse av egnede informasjonskilder og ved å tilby veiledning og utdanning ved hjelp av velutdannet personale.