Svenskene får 15 mill til skolebibliotek – hva gjør den norske regjeringen?

Kommentaren er skrevet av Mari Hopland, leder av Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole.

Den svenske regjeringen gir 15 millioner kroner til å øke bemanningen i svenske skolebibliotek i 2016, med løfte om 30 millioner for 2017. Målet er å øke skolebibliotekenes muligheter til å støtte elevenes læring, stimulere til leselyst og fremme språkutvikling.

Bibliotekarforbundet spør om dette er veien å gå for regjeringa i Norge?

15.000.000 kroner til økt bemanning i norske skolebibliotek tilsvarer 15-30 stillinger. I ett år.

I Norge har vi nesten 2900 grunnskoler. I 2014 oppga 200 skoler at de ikke har noe skolebibliotekstilbud, og 600 leverte ikke statistikk til nasjonalbibliotekets bibliotekstatistikk. I snitt har norske grunnskoler bemannet skolebibliotek 3 timer per uke. Så 15-30 stillinger? Det er fortsatt veldig mange elever igjen som ikke har tilgang på et skolebibliotek, langt mindre et godt skolebibliotek med en person med bibliotekfaglig og pedagogisk utdanning.

Et løfte om dobling året etter hjelper selvsagt. Som en del av en gjennomtenkt satsing på skolebibliotek som pedagogisk ressurs, som det svenske Skolverket jobber med, er det en strålende idé. Da vil tilskuddet være til god hjelp for enkeltskoler som har en plan for pedagogisk bruk av skolebibliotek, men mangler økonomi til å komme i gang.

Hva kan regjeringen gjøre?

Det er snart nytt stortingsvalg og nå kan politikerne vise hva de vil få til fra 2017-2021. Gode skolebibliotek gir bedre lesere og mindre frafall. Det er det verdt å bruke penger på, kjære regjering og stortingspolitikere.

Og dette kan dere gjøre:

  • Endre opplæringsloven og gjøre det helt klart at alle elever skal ha tilgang til et skolebibliotek som er åpent i skolens åpningstid, bemannet med skole- og bibliotekfaglig kompetanse og som bidrar til elevenes leseutvikling og kritiske tenkning.
  • Sett måltall for utdanning av skolebibliotekarer og bevilg studieplasser til dette, for eksempel i sammenheng med Kompetanse for kvalitet.
  • Be Kunnskapsdepartementet ta tydelig ansvar for at skolebibliotekene er en del av skolenes lovpålagte tilbud til elevene og vise skolene hvordan de kan bruke skolebibliotekene til å få bedre lesere og mindre frafall.

Regjeringen kan også sette i gang et nytt program for skolebibliotekutvikling som bygger på de vellykkede resultatene fra 2009-2013. Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 var forrige satsing på skolebibliotek. Det ble evaluert i 2014, og rådene derfra var klare. Skal skolene få gode skolebibliotek som har betydning for elevenes resultater, må skolebibliotekaren være del av en tydelig og helhetlig pedagogisk satsing. Han eller hun bør ha en kombinasjon av bibliotekfaglig og pedagogisk kompetanse og ha høy stillingsbrøk.(NIFU Rapport 4/2014)

NBF Skole sender disse innspillene til partiene, og ber om at de tar dem med i sine valgkampprogram for å vise hva de vil gjøre for at elevene skal få bedre skolebibliotek.

Hva gjør regjeringen?

På spørsmål om hvordan Kunnskapsdepartementet og Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ville følge opp evalueringen av program for skolebibliotekutvikling, svarte ministeren i september 2014 at det fortsatt er behov for å styrke kompetansen om skolebibliotek, og at en videre styrking av skolebibliotek skal vurderes i lys av en eventuell videreføring av lesesatsingen i 2015.

Lesesatsingen er videreført som prosjektet Språkløyper, Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019 i regi av Lesesenteret i Stavanger. Dette er en stor og god satsing på lesing og skriving i skolen, men dessverre helt uten uttalte koblinger til skolebibliotek som aktør i leseopplæringa.

Nettsidene skolebibliotek.uia.no og informasjonskompetanse.no lever foreløpig videre etter Program for skolebibliotekutvikling, men det er usikkert hvordan de vil videreføres.

All ære til den svenske regjeringen som ser at skolebibliotekene er en viktig ressurs i opplæringen, og markerer dette ved å gi økonomisk støtte til skoler som ønsker å satse på skolebibliotek.

Vil Kunnskapsministeren la seg inspirere til å satse på skolebibliotek som verktøy for å øke leseferdighetene i norske skoler?

Hvilke partier går til valg på å gi alle elever like muligheter til å oppleve leselyst og lesemestring i skolene?

NBF Skole håper politikerne forstår at gode skolebibliotek gir bedre resultater og mindre frafall – for så viktig er det faktisk at alle elever opplever leseglede og lesemestring tidlig, og blir utfordret på kritisk tenkning og lærer seg å navigere i informasjonsoverfloden gjennom skoleløpet.

Gode skolebibliotek låner ikke bare ut bøker.
Gode skolebibliotek låner ikke bare ut bøker.