Referat styremøte NBF skole 11.1. 2016 kl 0800 – 1600, Sandvika vgs

Tilstedet: Ingrid Svennevig Hagen, Mari Hopland, Aud Tåga, Åsne Hestnes og Frøydis Totland. Kristin Storrusten deltok på deler av møte.
Meldt forfall: Line H. Hjellup, Bernt Lage Breivoll.

1.  Referat og innkalling godkjent.

2. Formål og virkeplan
Formål og virkeplan for neste periode ble diskutert og gjennomgått punkt for punkt.Det ble diskutert om vi også skal bruke begrepet prinsipprogram. Forslag til Formål og virkeplan utarbeidet og settes opp som sak på årsmøtet. Vi arbeider videre med teksten fram mot årsmøtet.

3. Vedtektene
Vi vil ta i bruk de nye mønstervedtektene, men med vår formålsparagraf og i paragraf 4 årsmøte må det komme frem at årsmøte skal holdes annen hvert år i forbindelse med Bibliotekmøtet, hvis mulig.

4. Økonomi
Kasserer Aud Tåga presenterte regnskap for 2014 og 2015 og forslag til budsjett for 2016. Siden vi både i 2015 og 2016 har/skal arrangerer skolebibliotekseminar, søker vi i år om høyere aktivitetsstøtte. NBF skole har nå eget organisasjonsnummer og ny konto. Vi benytter systemet sendregning.no til påmelding/fakturering i forbindelse med Nordnorsk skolebibliotekseminar.

5. Årsmøte 8. mars 2016
Aud ordner økonomipapirer, Frøydis skriver årsmelding, Mari sender ut innkalling. Styret sin oppgave å finne kandidater til valgkomite.

6. Nordnorsk Skolebibliotekseminar

  • Mangler en politisk innleder. Aud tar kontakt med fylkesråd i Troms
  • Sjekker språkloyper.no – mulig presentasjon (Mari)
  • Ingrid lager innmeldingsskjema på hjemmesiden. Koordinert med sendregning.no
  • Frøydis følger opp foreleserne om IFLA, Brenden-Bech og Figenschou.
  • Mari følger opp Hilde Brox.
  • Ingrid følger opp kontakten med Sofia Malmberg
  • Frøydis tar ansvar for gaver.

7. Bibliotekmøte
Oppsummering av hvem som er meldt på til hva og antall overnattinger.

8. Seminar på bibliotekmøte 2016 – Sofia Malmberg.
Onsdag 9. mars kl 13.30 – 14.45. Velkommen ved leder Mari Hopland. Ingrid holder kontakt med Sofia Malmberg. Mari kontaktperson til arrangør/NBF.

9. Landsmøteberetning
Forslag gjennomgått og sendt til Kristin Storrusten.

10. Nytt styre
Aud forbereder en overgang av økonomisaker og følger opp ny kasserer. Basecamp fungerer som et godt arbeidsverktøy. Behov for å slette/arkivere gamle diskusjoner.

11. Bidrag til medlemsider i Bibliotekforum. Kristin Storrusten orienterte. Ca 4 sider til disposisjon. Kommer tilbake med datoer/frister.

12. Eventuelt:  Neste styremøte 23. februar kl 09-10 på Frøydis sitt møtenummer.

Referent
Frøydis Totland