En dag med fokus på lesing og skolebibliotek. Sørnorsk skolebibliotekseminar 2015

Nesten 100 deltagere samlet seg til seminar med fokus på lesing og skolebibliotek på Lindesnes Havhotell 14. april. Dagen startet på Spangereid skole. Her fikk vi se oss om på skolens fantastisk fine bibliotek som var et av de nominert til Årets bibliotek 2014. Rektor ønsket oss velkommen sammen med skolebibliotekaren, lærer og elever fra 4. trinn. Vi fikk del i hvordan en månedlig samling kan være med digitale bokpresentasjoner og leseopplevelser formidlet gjennom elevenes skuespill. Elevenes bokanbefalinger som små filmsnutter fulgte oss også videre som en rød tråd gjennom resten av dagen.

Spangereid skolebibliotek
Spangereid skolebibliotek
Mottagelse på Spangereid skole med 4. trinn
  Mottagelse på Spangereid skole med 4. trinn

Den fine mottakelsen på Spangereid skole gav oss en god start på seminaret. På Lindesnes Havhotell ble all etterpå ønsket velkommen av seminarets initiativtager, Norsk bibliotekforening skole, (NBF skole) ved styremedlem Frøydis Totland. Hun orienterte kort om NBF og NBF skoles målsettinger og hovedoppgaver. Spangereid skole ble gratulert med Leseprisen 2015 som ble delt ut i Stavanger før påske. Totland trakk frem Spangereid skole som en god modell for hvordan biblioteket kan være et integrert verktøy i skolens virksomhet, og takket for at skolen ville dele entusiasmen og tanker omkring leseopplæring.

Første og største del av seminaret handlet om Lindesnesskolen og Spangereid skole spesielt. Oppvekstleder Lena Vigeland Wilhelmsen var først ut med å beskrive felles standard for lesing i Lindesnesskolen med disse stikkordene:

 • LESESTIMULERING – Rett bok til rett elev!
 • SKOLEBIBLIOTEK – Et stimulerende og aktivt lesemiljø; fristende nye bøker, bokutstillinger og funksjonell utforming!
 • LESE- OG LÆRINGSSTRATEGIER – for leseforståelse i alle fag!
 • METODER
 • KARTLEGGING/VURDERING/TILTAK 

   

  Lesing i system på Spangereid skole, ved rektor Even Tronstad Sagebakken

  Rektor Even Tronstad Sagebakken
  Rektor Even Tronstad Sagebakken


  Sagebakken snakket engasjert om Spangereid skoles verdier: Forutsigbare, Kunnskapsbaserte og Nytenkende. Elevenes læring er vårt alles ansvar og lesing er nøkkelen til kunnskap og vi fokuserer derfor på leseglede og tidlig innsats, sa han. Det er en tydelig sammenheng mellom grunnleggende ferdigheter og fullføring av videregående skole, og skolen og skoleledelsen må ta innover seg hvor viktig vårt oppdrag er for elevens fremtid.

Tidlig innsats og fokus på begynneropplæring er viktig. Her setter Spangereid skole inn ekstra med pedagoger/ressurser inn i begynneropplæringen. Dette reduserer behov for spesialundervisning senere i skoleløpet og rektor mente dette kan sees på som en omdisponering av ressurser.

Sagbakken gjentok flere ganger hvor viktig det er at skolen jobber systematisk og kollektivt. Ideer må jobbes med og det må diskuteres pedagogikk. Viktige elementer for å lykkes er KULTUR, STRUKTUR og LEDELSE.

Mange blant publikum noterte nok ivrig da han sa at innkjøp til bibliotek må prioriteres, og at han i tillegg til de 20.000 som opprinnelig var satt av i budsjett, hadde omprioriter innenfor egne rammer 20.000 til! Elevene skal ha tilgang på nye og aktuelle bøker!

 Line Hansen Hjellup og Kristin Kile, skolebibliotekarer, Spangereid skole
En hver elev skal til en hver tid finne det de vil lese! Det handler om rett bok til rett elev til rett tid. Det er ubegrenset hvor mye elevene får låne og nye gode bøker skal være tilgjengelig. Tilgjengelighet betyr også alltid åpent skolebibliotek, – ingen låste dører!

Line Hansen Hjellup i skolebiblioteket
Line Hansen Hjellup i skolebiblioteket

Formidling: – alle gjør det! Alle lærere, elever, assistenter og skolebibliotekarer deler leseopplevelser og gir leseopplevelsene oppmerksomhet og tid.

Rauset og positivitet: ingen purring, ingen erstatningskrav og heller ingen oversikt over svinn. Tomt i hyllene betyr at alle bøker er i bruk, og det viser seg at alle bøker kommer inn til slutt. Målet er leseglede, ikke å opprettholde orden i systemet for systemet sin del.

 

 

Kontaktlærer på 6. trinn Nils Magne Glomsaker, kontaktlærer 6. trinn Spangeried skole
Leseglede på timeplanen: 15 minutter på skolen og 15 minutter hjemme hver dag. Forskning er så tydelig på at lesing er viktig – hvordan kan du si at du ikke har tid til det viktigste på skolen?

Elevene på 6. trinn er alle bibliotekassistenter som er på jobb hver dag. Klassen er i år med i Bokslukerprisen (Foreningen!Les) som en av de fem juryklassene.

Som alle trinn ved Spangereid skole deltar 6.trinn hver måned i Kantina hvor det presenteres bøker, deltar i lesekurs og har leseprosjekt hvert semester.

Alle trinn har bibliotektime hver uke. Denne timen har en fast struktur og planlegges som en hver undervisningstime. Norsklæreren har hovedansvaret og skolebibliotekaren er en nyttig samarbeidspartner.

Oskar og Josefine, 6. trinn
Oskar og Josefine, 6. trinn

To elever, Oskar og Josefine fra 6. trinn deltok på seminaret og fortalte blant annet om det å være bibliotekassistenter og om hva de liker å lese. De supplerte både rektor, skolebibliotekarer og kontaktlærer underveis. Spangereid skole sto frem som en samlet enhet med fokus på leseglede. Med entusiasme og en tydelig felles forståelse formidlet de sine erfaringer og tanker til et lydhørt publikum.

Arne Svingen: Gutter og lesing

Arne Svingen
Arne Svingen

Svingen fortalte fra møter med ungdom og hvordan på ulike måter prøver å nå spesielt guttene. Han snakker alltid også om andre ting enn bøker, for eksempel dataspill og fotball. Valg av forside på bøkene er viktig for å nå leserne, – dette er ikke alltid i samsvar med bilder som appellerer til de voksne som KJØPER bøker. Arne Svingen fortalte også om ungdom som tok kontakt for å få løse skoleoppgaver.

 

Inger Berg Wilhelmsen, UiA, Nettredaktør for www.skolebibliotek.uia.no og http://informasjonskompetanse.no/
Wilhelmsen stilte opp på kort varsel som erstatter for Solbjørg Tormodsdotter Nes som måtte melde avbud. Wilhelmsen orientering om Program for skolebibliotekutvikling som er bakgrunnen for nettstedene. Hun etterlyste oppfølging av resultater i NIFU’ s evaluering av Program for skolebibliotekutvikling. Nettsidene inneholder nyttige eksempelsamlinger på bruk av skolebibliotek og informasjonskompetanse i undervisning. Dette er en ressurs for lærere og skolebibliotekarer i norsk skole.

Bjarte Bakken fra Foreningen!Les
Leseprosjekter i ungdomstrinnet: UPrisen, http://uprisen.no/. Bakken presenterte eksempler på anmeldelser og bøker som er nominerte til årets ungdomsbok. Ungdom har mye å lære av å være kritikere og skrive anmeldelser. Han trakk frem at det er bra for demokratiet med bredde i formidlingen og at det å analysere for mye tekster i skolen for å komme til et riktig svar, kan drepe leseglede. Det er viktig å formidle/presentere litteratur før ungdommen må velge hva de skal lese.

Skolebibliotekseminaret ble avsluttet med ett takk for i dag av Line Hansen Hjellup som også ledet oss gjennom dagen. Hjellup er styremedlem av NBF skole, ansatt på Spangereid skole og på Kompetansesenter Sør.

Seminaret var et samarbeid mellom NBF skole, NBF Agder og Kompetansesenter Sør og NBF skole håper å få til lignende seminar i andre regioner.

Utstillere på seminar: – Skolebibliotekarforeningen i Norge http://www.skolebibliotekarforeningen.no/ – Leser søker bok http://lesersokerbok.no/ som presenterte http://boksok.no/

Skrevet av Frøydis Totland

En kommentar om “En dag med fokus på lesing og skolebibliotek. Sørnorsk skolebibliotekseminar 2015

Det er stengt for kommentarer.