Referat styremøte NBF skole 21. januar 2015

Tilstede (telefonmøte): Ingrid Svennevig Hagen, Line Hansen Hjellup, FrøydisTotland, Mari Hopland, Aud Tåga, Bernt Lage Breivoll og Åsne Hestnes (på deler av møte)

Saksliste

1. Godkjent referat fra styremøtet 3.desember 2014.

2. Sør-Norsk Skolebibliotekseminar Lindesnes april.
Budsjett og pris må avklares før invitasjon kan sendes.
Aud og Line snakker sammen og avklarer budsjett i løpet av dagen. Innbetaling av seminaravgift må skje innen 14 dager før. Aud spør NBF sentralt om de kan bidra med fakturering. Ingrid får opplysninger av Line om hva som skal stå i påmeldingsskjema på hjemmesiden. Aud representerer styret sammen med Line på seminaret og reiser til Lindesnes.

3. Økonomi – budsjett 2015
Kasserer Aud orienterte om regnskapet for 2014 og budsjett for 2015.

4. Seminar Nord-Norge høsten 2015.
Aud tar ansvar for arrangement.,Frøydis bidrar i arbeidsgruppe og vi bør få til et samarbeid med SiN og skoletjenesten ved Tromsø bibliotek/Tromsø kommune. Aud prøver å få til et møte med samarbeidspartnere før neste styremøte. NBF Nord-Norge er også aktuell som samarbeidspartner.

5. Bibliotekmøtet 2016 – skolebibliotekfokus.
Arbeidsgruppen (NBF sekretariat og lokale NBF medlemmer) skal ha et planleggingsmøte i Tromsø i mars. Mari informerer på e-postliste om behovet for plass til årsmøter i programmet. Ønske om skolebibliotekfokus er presentert for arbeidsgruppen på forrige møte i Alta i november.

6. Skolebibliotekkampanjen og kommunevalg 2015.
Bernt, Mari og Frøydis jobber videre med saken. Mari kobler Kristin Storrusten til saken på Basecamp.

7. Årets skolebibliotek?
Nominasjonen av Spangeried skole som Årets bibliotek gav veldig mye postitiv oppmerksomhet i regionen. Det er en god idè med en egen skolebibliotekpris, men det er masse jobb å få det til. Vi tar det med oss som en sak til årsmøtet i 2016. Vi bør også komme med innspill om skolebibliotek til “Årets bibliotek”. Evt lufte samarbeid med NBF om pristildelinger.

8. Neste styremøte i begynnelsen av mars. Frøydis kaller inn til møte og leder det.

9. Eventuelt:
Ingrid går ut i permisjon 29. januar og Mari vil ha permisjon noen uker rundt 3. mars. Åsne kommer inn i styret som vara.

Referent
Frøydis Totland