Referat styremøte NBF skole 30.10.14

Haraldsheim, Oslo. Kl13.00 – 18.00.

Tilstedet: Ingrid Svennevig Hagen, Line Hansen Hjellup, FrøydisTotland, Mari Hopland og Bernt Lage Breivoll
Meldt forfall: Aud Tåga

Saksliste

1. Referat styremøte 24.09 godkjent

2. Innkalling og saksliste godkjent

3. NBF Skole – styrearbeid:

  • Formål og virkeplan gjennomgått punkt for punkt. Vi har brukt virkeplanen for å prioritere styrets arbeid framover. Vi har ikke kapasitet til å arbeide like mye med alle punktene, men de aller fleste er en del av sakene vi prioriterer framover.
  • Styrearbeid: runde rundt bordet; hvilke tanker har hvert enkelt styremedlem om styrearbeid, erfaringer, forventninger og muligheter. God samtale om realistiske forventninger til oss selv og hverandre. Viktig at vi gir tilbakemeldinger til hverandre underveis både på egen kapasitet og andres arbeid.
  • Medlemmer. Ingrid lager et “Bli medlem” -skjema på NBF skole sine hjemmesider med informasjon om kontigentsatser NBF og NBF skole, med alternativer 625 kr for medlemskap i NBF Skole og NBF, eller 200 kr for dem som allerede er medlemmer av NBF. NBF Skole kontakter NBF sentralt og hører hvordan de forskjellige spesialgruppene er organisert, og hvorvidt “doble” medlemskap er lurt eller om man kan få til en pakke der medlemskap i NBF inkluderer valgfritt medlemskap i en spesialgruppe.
  • Kommunikasjon.   Nettsider: publisering ok. Ingrid, Mari og Frøydis har rettigheter. Andre sier fra om de ønsker å publisere. Forbedre søkemuligheter på siden – Ingrid ser på saken. Frøydis finner ut hva vi gjør med de gamle websidene.
   Facebook: Mari og Ingrid legger lett ut innlegg. Andre kan bare sende til dem om det er noe vi ikke selv får lagt ut.
   Skype: fortsetter å teste ut det som styremøteform. Mulighet for telefonkonferanse i bakhånd om det ikke skulle fungere
   Basecamp: Fungerer veldig godt som et kommunikasjonsverktøy for styret.
  • Økonomi – gjennomgang av økonomien i styret.
  • Nye mønstervedtekter fra NBF. Våre vedtekter må altså endres ved årsmøtet 2016. Hensiktsmessig med årsmøter hvert 2.år? Hensiktsmessig at alle velges for 2 år? Må ta stilling til dette i god tid før årsmøte i 2016.
  • Valgkomité skulle vært valgt på årsmøtet. Styret må finne to medlemmer til  valgkomité før neste høst.
  • Mål for 2015
   • Arrangere en konferanse om/for grunnskolebibliotek.
   • Sette skolebibliotek på dagsorden i forbindelse med kommunevalget.
   • Jobbe for en tydeliggjøring av lov/forskrift om skolebibliotek.

    

4.  Seminar skolebibliotek 2015. 

  •  Vi ønsker  å vise frem Spangereid skole som en modellskole, gjerne med UiA som en samarbeidspartner for en konferanse. Line vil dra lasset og er en ressurs for styret i denne sammenhengen. På sikt tenker vi at lignende konferanser kanskje kan legges i andre regioner, men med andre skoler som modeller. Line jobber videre med å ta kontakt med samarbeidspartnere. Aktuelle medarrangører/aktører: Forfatterforeningen, rektor, SiN, UiA. UiA kan kanskje bidra med noe om utdanning og informasjonskompetanse. Målgruppe: grunnskole 1. – 10. Skolebibliotekansvarlig og rektorer

5.  Saker vi vil jobbe med fram mot årsmøtet 2016

 • Bibliotekmelding i Oslo – Deichman foreslår en bestiller-utførermodell for skolebibliotekene i Oslo, både grunnskole/vgs. Dvs at skolene ikke skal drive skolebibliotek/ansette skolebibliotekarer selv, men bestille skolebibliotektjenester hos Deichman. Noen skoler vil være piloter og starte opp en slik modell i løpet av kort tid. Deler av styret møtte lokallaget Oslo/Akershus 29.10.14 og samtalte om problemstillinger rundt bibliotekmelding og skolebibliotek. Styret må følge med hvordan det går med pilotprosjektene.
 • Leseløft lovet av kunnskapsministeren. Finner ikke i statsbudsjettet. Prioriterer ikke dette nå.
 • Statistikk. Bernt følger med saken og vi kan bruke det han allerede har skrevet. Vil være viktig å ha med seg i arbeidet med å få en presisering på lovverk/forskrift rundt skolebibliotek.
 • Samarbeid Skolebibliotekarforeningen i Norge (SiN) i forbindelse med konferanse. (Line tar kontakt)
 • Arrangere skolebibliotekkonferanse i 2015
 • Valg 2015: Oppdatering av skolebibliotekkampanjen. Bruke argumenter fra evaluering av program for skoleutvikling. Nye sider kan sprees til lokallag slik at de kan videresende til lokale politikere. Også brukes som utgangspunkt for et presse-utspill sammen med NBF hovedstyret og andre samarbeidsparter.
 • Tydeliggjøring av lovverk/forskrift om skolebibliotek / Nasjonal standard for skolebibliotek. Vil jobbe med en uttalelse eller politisk arbeid for en presisering av dagens lovverk/forskrift rundt skolebibliotek. Bruke bl.a. erfaringer fra Sverige og Ifla/unescos skolebibliotekmanifest som utgangspunkt (Frøydis presenterer manifestet for styret).  Vil finne samarbeidspartnere (FUG, SiN, NBU,  Foreningen les!, NBF…?) for bredere markering av saken. Mari jobber videre med Ann Berit Hulthin.
 • IFLA engasjement: vi tar kontakt med noen av dem som sitter i seksjon for skolebibliotek (Frøydis)
 • Svare på forespørsler og henvendelser om skolebibliotek.

6. Erfaringer organisasjonsmøtet.

Nyttig og engasjerende å delta på organisasjonsmøtet. Veldig positivt å kombinere med styremøte, og at mange fra styret er på organisasjonsmøtet. Foreslå at alle spesialgruppene får presenterer sitt arbeid for hverandre. Aller viktigste programpost: hva er nbf – hva driver vi med?
Eksempler på utsagn (hva sier du til en politiker om NBF /NBF skole):
“Alle skal få muligheten til å lære å lese!”
“Fri og lik tilgang til informasjon og kultur”
….jobber for at alle skal ha tilgang til gode /bedre skolebibliotek” etc.
Mari Hopland @marihopland · Oct 29
Hei,@erna_solberg! Jeg vil at du skal sørge for at alle lærer å lese. @forbibliotek jobber for skolebibliotek til alle. Det gir gode lesere.
Hei Erna, Jeg er en lobbyist – jeg vil at du skal sørge for at alle norske barn lærer å lese. Vi i norsk bibliotekforening jobber for at alle elever skal ha gode skolebibliotek, som brukes pedagogisk for å øke leseferdigheter og gjøre elevene til kritiske informasjonsbrukere. Elever med gode skolebibliotek blir bedre lesere. Da trenger vi at dere gjør alvor av Leseløft 2015 og at dere tar anbefalingene fra Evaluering av program for skolebibliotek på alvor.

7. Eventuelt og oppsummering.

 • Adressekjøp fra Pedlex: Line har fått prisliste. Adresselister til alle skoler –  dette er en mulighet men det koster. Vi kan også bruke lokallagene for å nå ut i fylkene.
 • Neste  styremøte  i nov/des.
 • Skolebibliotekkonferanse i Stockholm 20. – 21. nov: Line og Ingrid reiser

 

Referent
Frøydis Totland