Referat fra styremøte i NBF Skole, 3.desember (skype-møte)

Tilstedet: Ingrid Svennevig Hagen, Line Hansen Hjellup, FrøydisTotland, Mari Hopland og Bernt Lage Breivoll
Forfall: Aud Tåga

Saksliste:

 1.  Referat fra styremøtet i Oslo  godkjent
 2. Seminar Lindesnes 14. april – Line orienterte og lager et forslag til program
  Det skal være mulig å nå fra Gardermoen på dagen, evt. felles drosje fra flyplassen.
  Skolesjef, rektor, og skolebibliotekar på Spangereid er engasjert.
  Arne Svingen: Gutter og lesing
  UiA: om studier og  informasjonskompetanse + stand hele dagen
  Foreningen Les! Ole Ivar Burås Storø
  Oppsummering ved NBF skole og NBF sentralt.
  Line lager en foreløpig informasjon som kan formidles
  Skolebesøk 08.30 –før seminarstart kl 10:00
 3. Seminar Nord – Norge høsten 2015?
  Målsetting om å lage et tilsvarende regionseminar som i Lindesnes høsten 2015 i Tromsø.
 4. Budsjett 2015.
  Mari gikk gjennom oversikter kasserer Aud hadde sendt ut før møte.
  Aud og Mari søker om aktivitetstilskudd til våren.
 5. Bibliotekmøtet 9. – 11. mars 2016 i Tromsø
  Vår oppgave å se til at det blir programposter som har skolebibliotekfokus. Aktuelt å fokusere på kombinasjonsbibliotek (kommune sammenslåing) og se på erfaringer fra Deichmanske bestiller-utførermodell. Evt IFLAs nye retningslinjer.
  NBF skole må passe på å få plass i programmet til å arrangere sitt årsmøte i Tromsø.
 6. Skolebibliotekkampanjen og kommunevalg 2015.
  Mari har samlet tall fra skolebibliotekkampanjen 2012. Må finne og oppdatere noen av tallene. Bernt og Mari ser på tall og hvordan vi kan bruke de i en oppdatering av infografikken på hjemmesiden.
 7. Regjeringen har gitt utdanningsdirektoratet i oppdrag å lage en lesestrategi 2015-2019. Hvordan skal vi få skolebibliotekene på agendaen her? Mari har kontakt med NBF. Prøver å få et møte med kunnskapsministeren. Vi må følge med i media. Evt ta direkte kontakt med utdanningsdirektoratet. Mari skriver en henvendelse.
 8. Erfaringer fra skolebibliotekkonferansen i Sverige. Har lagt ut to innlegg på nettsiden vår. Interessant å være på en konferanse som kun dreide seg om skolebibliotek. Mange nyttige bekjentskap.
 9. Neste styremøte i slutten av januar
 10. Eventuelt.
  Tettere samarbeid med bibliotekarutdanningen?
  Bruke sosiale medier aktivt.  Bruke basecamp som kommunikasjon og arbeidsverktøy i styresamarbeidet.

Referent
Frøydis Totland