Ja til lesesatsing i Båtsfjord!

Åpent brev til ordfører, politikere og rådmann i Båtsfjord kommune
Brevet sendes også til avisen Finnmarken

Alta 12.12.2014

Ja til lesesatsing i Båtsfjord!

Norsk Bibliotekforening (NBF) er gjort kjent med at det i rådmannens forslag til budsjett for 2015 foreslås at mediateket på Båtsfjord skole avvikles. Skolen skal ikke lenger kjøpe inn bøker til skolebiblioteket sitt, og bibliotekaren som er ansatt 50 % i mediateket skal omplasseres. Dette vil i følge Rådmannen gi en samlet årlig innsparing på kr 237.682. Dette kan synes som et lite beløp, men det vil få flere konsekvenser for bibliotektilbudet til elevene og for befolkningen i kommunen.

Mediateket er et pedagogisk tilbud som legger til rette for leseutvikling, leseglede, leksehjelp og kunnskapsinnhenting. Det er et sosialt møtested for elevene også etter skoletid, og elevene på Båtsfjord skole bruker, låner og leser mye i mediateket.

Opplæringsloven sier at alle elever skal ha tilgang til skolebibliotek. Forskriftene til loven sier at elevene skal ha tilgang til bibliotek gjennom hele skoledagen og at bibliotektilbudet skal være særskilt tilrettelagt for skolens bruk. Det foreslås at elevene kan låne bøker på folkebiblioteket. Det kan de, de gjør det helt sikkert allerede. Men folkebiblioteket i Båtsfjord er et tilbud til hele kommunens befolkning, det er ikke tilpasset elevene på samme måte som skolens eget mediatek. Folkebiblioteket har begrenset åpningstid, de har ikke plass til å integrere skolens mediesamling og forespeiles ikke økte ressurser for å ta i mot skolen og elevene. Når elevene også må ut og gå ti minutter for å komme dit, mener vi at man ikke kan si at elevene faktisk har tilgang til skolebibliotek med den løsningen.

Har Båtsfjord kommune virkelig råd til å fjerne fagkompetanse som legger til rette for læring? Skal dere si opp skolebibliotekaren som med sin kompetanse gir skolen et verktøy for å dempe sosiale forskjeller? Vil dere bidra til å svekke skolens fokus på leseopplæring og digital kompetanse ved å ta fra dem mediateket? Hvordan skal dere sikre at elevene har tilgang på et tilpasset skolebibliotek i skoletiden?

Norsk Bibliotekforening oppfordrer politikerne i Båtsfjord til å stemme mot forslaget om å avvikle mediateket på Båtsfjord skole. Sats heller på mediateket i skolens leseopplæring og sørg for gode lesere i Båtsfjord. Ja til lesesatsing!

 

Med hilsen

Norsk bibliotekforening avd. skole
v/Mari Hopland, leder

Norsk bibliotekforening region Nord-Norge
v/Ann-Britt Svane, leder