Referat styremøte 13. august 2014

Referat styremøte i NBF Skole 13.august 2014 kl 09.00 (Telefonmøte)
Tilstedet: Mari Hopland, Aud Tåga, Frøydis Totland og Ingrid Svennevig Hagen
Meldt frafall: Line Hansen Hjellup og Bernt Lage Breivoll
Saksliste:

1. Godkjent referat sist styremøte 14.05.2014 .

2. Økonomirapport ved kasserer Aud.
Aud orienterte. Grunnstøtten er kommet inn automatisk på konto, men for å få aktivitetstilskudd må et skjema fylles ut og sendes inn. Medlemsavgiften er også kommet inn.

3. Seminar for skolebibliotek i grunnskolen 2015. Hva, hvem, hvordan?
Line er engasjert, har erfaringer og kontakter og får ansvar for å drive dette fremover. Hun mener fokus bør være på både lesing og informasjonskompetanse.
Samarbeidspartner: Universitetet i Agder, Skolebibliotekarforeningen i Norge
Aud er med i arbeidsgruppe. Vi inviterer Anne Dagrun Husabø og Randi Lundvall til et referansegruppemøte, siden de begge har kompetanse som skolebibliotekarer i grunnskolen.

4. Skolestart – innlegg om skolebibliotekene til lokalaviser, på bloggen osv? Kan vi bruke noe fra skolestartkampanjen?
Bruke brev fra forrige år,og skolebibliotekkampanjen. Her også fokus på informasjonskompetanse og lesing
Frøydis lager et forslag til leseinnlegg og brev til rektorer

5. Møte med foreningen les 4.juni – Mari og Ingrid forteller.
Et formål med møte var å synliggjøre skolebibliotekarenes rolle som formidler i skolen og tipse foreningen om å henvende seg til oss i forbindelse med kampanjer etc. Foreningen Les er veldig villig til å komme rundt for å treffe skolebibliotekarer.
Deres spørsmål til oss: Hva er vår politiske agenda og hvordan vil vi jobbe for å nå frem?Noe vi kan gjøre i forhold til opposisjonen? se artikkel: ”Nå er Ap skolepartiet” Dagbladet 12.august
Sette på sakslisten i forbindelse med Kommunevalg 2015. Samarbeide med lokallagene.

6. Organisasjonsmøte og kurs 29. og 30.oktober i Oslo.
Alle oppfordres til å delta.

7. Fysisk styremøte høsten 2014
Blir i Oslo 30.oktober i forbindelse med organisasjonsmøtet.

8. Evaluering av Program for skolebibliotek – NIFU-rapport 4-2014. Hvordan følge opp denne?
Tar opp saken fra forrige styremøte. Henvende oss til Utdanningsdirektoratet, postmottak. Spørsmål om hvem vi skal henvende oss til. Mari lager et forslag.

9. Bibliotekforum – Aud og Line?
Aud har levert artikkel. Venter på respons fra Audun. Hun skriver i rollen som rådgiver, Troms fylkesbiblioteket, men oppgir også at hun sitter i styret i NBF skole.

10. Epostliste for skolebibliotek? God idé eller ikke?
Har vært etterlyst på biblioteknorge en liste for spørsmål angående lærebøker bl.a. I Sverige har de en aktiv liste, Skolbiblistan, som kanskje viser skillet mellom skolebibliotekspørsmål og biblioteknorge-spørsmål.

Vi er enig om at det er en god ide .Sende spørsmål til utdanningsdirektoratet om de kan opprette en tilsvarende som i Sverige

11. Eventuelt.
– Bibliospettboka: Alle sender postadressen sin til Mari.
– Nbf -mønstervedtekter: nytt forslag sendt ut. Vi ser på dette før neste årsmøte
– Portoutgifter ved innbetaling av kontigent. Når kontigenten innbetales, trekkes portoutgifter fra. Er dette utgifter vi skal fortsette å ha? Evt elektronisk utsendelse av kontigen? Vi tar opp saken i oktoberi forbindelse med organisasjonsmøte
– Nytt møte i september (Skype)

Referent: Frøydis Totland