Skoler som satser på skolebibliotek får resultater

Vestfossen barne- og ungdomsskole leser dobbelt så mye som i 2011.

Øvre Eiker kommune satser på lesing, med Bokbamsen som følger barna fra de er nyfødte til de begynner på skolen, og skolebibliotek i grunnskolen i samarbeid med folkebiblioteket. Vestfossen barneskole og Vestfossen ungdomskoles felles skolebibliotek er bemannet med bibliotekar tre dager i uken.

Bibliotekar Birger Brynildsen viser en klar og gledelig statistikk, doblet utlån ved skolebiblioteket! De siste tre årene har skolene satt av økte midler til mediekjøp, med et mål om minimum 50 kroner per elev til nye titler i skolebiblioteket. Skolene har til sammen litt under 600 elever. I 2013 hadde de et bokbudsjett på 33000, en stor økning fra 20000 i 2011. Og utlånet er doblet, fra 7500 til nesten 15000 på tre år med bevisst satsing på skolebiblioteket. Det er over 25 utlån per elev, langt foran landsgjennomsnittet på 13,8 (SSB, 2010).

Birger Brynildsen håper tallene kan inspirere andre skoler til å satse mer på skolebibliotekene sine. Nye bøker, nok bøker, formidling og veiledning av en bibliotekar i skolebiblioteket – det koster penger, men det gir resultater i form av bedre leseferdigheter.

Resultatene Brynildsen ser i Vestfossen stemmer godt overens med suksessfaktorene det pekes på i Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 (NIFU Rapport 4-2014). Bemannet bibliotek med ressurser til innkjøp er viktig, samtidig som evalueringen understreker viktigheten av at biblioteket inkluderes i skolenes planer og pedagogiske virksomhet. Evalueringen viser også at skolebibliotek som er integrert i skolens pedagogiske virksomhet og har de nødvendige rammevilkår fører til økte leseferdigheter hos elevene.