Hva er et skolebibliotek?

Hvert år skal alle skoler levere statistikk for sitt skolebibliotek. Om de har et. For hva er egentlig et skolebibliotek? Holder det med noen hyller med gamle bøker? Eller noen hyller med nye bøker, for den saks skyld? Hva med skolens læreboksamling, kanskje det er en ansatt som har noen timer for å administrere den, er det skolebiblioteket?

 

Hvert år dukker problemet opp. Fylkesbibliotekene prøver kanskje å veilede skolene, prøver å få flere til å rapportere statistikk. Men fra Nasjonalbiblioteket kommer ingen råd. Skal hver skole selv få definere om de har et skolebibliotek eller ei? NBF Skole savner en definisjon. Flere har prøvd å definere det, men vi finner ingen klare retningslinjer fra NB rundt hva som er et skolebibliotek i statistikkens øyne.


Et skolebibliotek?
Læreplanen L-97 forsøkte seg på denne definisjonen:
Skulebibliotek
Skulebiblioteket skal ha ei sentral plass i opplæringa og tene som senter for kulturell veksemd, for informasjon og materiell. Det skal stimulere til eigeninnsats og fremje gode arbeidsvanar. Skulebiblioteket skal fremje leseglede, stimulere til fritidslesing og fagleg fordjuping, og vere ein stad der eleveane aktivt kan lære og søkje informasjon gjennom ulike kjelder.


Et skolebibliotek?

Dette er en god definisjon, som gjør det klart at det må skje noe i skolebiblioteket utover bokoppbevaring. Skoler som oppgir at de har skolebibliotek, men kun har noen hyllemeter bøker, gir altså ikke elevene tilgang til skolebibliotek. Klare retningslinjer om hva som faktisk er et skolebibliotek kan dermed klargjøre for skolene om de bryter med opplæringsloven.
Når skoler leverer statistikk for boksamlinger som ikke er skolebibliotek blir også statistikken svakere – og det er vanskelig å få noen oversikt over hvordan situasjonen er i skolene.

En kommentar om “Hva er et skolebibliotek?

  1. Den generelle delen i L97 ikke bare forsøkte seg på definisjonen som er gjengitt over. Den står vel fortsatt. Det er vel denne definisjonen som fortsatt gjelder siden den generelle delen i L97 også er gjort gjeldende for L06.
    Nasjonalbiblioteket burde, siden de krever bibliotekstatistikk fra grunnskolen, definere hva et skolebibliotek er, eller aller helst få definisjonen fra Utdanningsdirektoratet.
    Man kan ut fra statistikkene se at det er mange grunnskoler som har store boksamlinger, men lite utlån. Dette kan være en indikasjon på uaktuelle samlinger – det stemmer i hvert fall med noen skoler jeg kjenner til. Mange skoler med små samlinger kan derimot ha stort utlån, fordi deres samlinger er oppdaterte. Det som ikke kommer fram i statistikken som NB ber om er aktiviteten i skolebiblioteket. Hvordan skal vi få målt den?

Det er stengt for kommentarer.