Opphavsrett i digitalt perspektiv – liveblogginnlegg om vanskelige saker….

Liveblogging fra Bibliotekkonferansen i nord. Med forbehold om feil og mangler. Opphavsrett er vanskelige saker….Opphavsrett i digitalt perspektiv ved Espen Søyland Bakjord, juridisk rådgiver NB

Hva er opphavsrett? Et juridisk område der man beskytter opphavsmenn av åndsverk

Hva er et åndsverk?
1. Man må ha en frembringelse, man må ha skapt noe som har en ytre realitet
2. Verk på det litterære, vitenskapelige og kunstneriske området
3 .Verkshøyde. Krav til verkshøyde handler om individuell skapende innsats frembakt noe som fremstår som originalt. Ikke krav knyttet til kunstnerisk verdi. Kan variere med verkstypen.

Opphavsretten skal beskytte opphavsmannens interesser mht:
– rettferdighet og rimelighet
– kontroll med det man har skapt
– skaper insentiver for kulturell produksjon og distribusjon

Hvem har opphavsrett?
– den som skaper åndsverk
– rettighetsovergang gjennom avtaler, arv eller kreditordekning

Opphavsmanns interesser:

  • økonomiske rettigheetr (eneretten): eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (spredning, visning, fremføring)
  • Ideelle rettigheter: navngivelse og respektrett
Svakest vern: fonogramprodusenter, filmprodusenter, databaseprodusenter, kringkastingsforetak
Vernetid – hovedregler:
  • 70år etter opphavsmannsdød  dersom det er et verk (også for felleverk)
  • kortere for nærtstående rettigheter (film, bilder, programmer
Noen generelle prinsipper:
– Overdragelse av eksemplar betyr ikke overdragelse av opphavsrett
– Uklarheter i avtaler løses i opphavsmannens favør
– I utgangspunktet gjelder forbud mot videreoverdragelse av rettigheter
Clara.no – informasjonssentral for opphavsrett og klarering
Noen låneregler:
  • privatbrukskopiering
  • sitat
  • kunstsitat
  • gjengivelse fra offentlige. forhandlinger
  • fremføring ifm gudstjeneste/undervisning
  • bruk av verk i bibliotek (forskrift i Åndsverkloven, paragraf 16)
Lånereglene rekker gjerne noe kortere ved digitalt bruk
Hvorfor kan ikke e-bøker kjøpes inn og lånes ut på vanslg måte?
– når en papirbok er solgt med opphavsmannssatykke, bestemmer ikke rettighetshaverne over ev videresalg eller utlån av det eksemplaret som er solgt – dvs konsumpsjon av spredningsretten
. fremføringsretten konsumeres ikke. Digital tilgjengeliggjøring( feks utlån av e-bøke)r regnes som fremføring og må derfor klareres
Kan bibl låne ut lesebrett med innlastede bøker?
– ja og nei
– Kan ikke gjøres uten avtale, og som hovedregel i dag er dette vanskelig å få til ettersom de tjenestene som i dag tilbys stort sett er rettet mot privatperson
– BS Weblån er et eks på en tjeneste smo rettet mot bibliotek. Her er avtalene på plass.  Troms fylkesbibliotek har dette som forsøksprosjekt.
Spill i bibliotek (foredragsholders tolkning av reglelverket)
– utplassering av spillkonsoll og spill – innebærer fremføring av verket, derfor ikke tillatt uten avtale
– heller ikke internt utlån kan være tillatt
– spill er datamaskinprogram og kan derfor ikke lånes ut
– spill kjøpt fra BS er allerede klarert for bruk i bibliotek og for utlån


Opphavsrett i et digitalt perspektiv v/ Espen Søyland Bakjord, juridisk rådgiver, NB