Informasjonskompetanse i en digital tid

Liveblogging fra Bibliotekkonferansen i nord. Dette arrangementet var i regi av NBF Skole.Bakgrunn:
I strategiplan for skolebibliotek i den videregående skolen i Troms 2009-2012 er det blant annet formulert følgende tiltak:

Tiltak 7 
Felles kompetansehevingstiltak innenfor skolebibliotekområdet for skolebibliotekarer og lærere

For å kunne utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena i videregående skole i Troms, må
skolebibliotekarene, lærerne og skoleledelsen ha en felles forståelse for hva skolebiblioteket
er og hvilke muligheter som ligger i bruken av det. For å få dette til, må det gjennomføres
felles kompetansehevingstiltak som fokuserer på skolebiblioteket. Kompetansehevingstiltakene kan være alt fra felles planleggingsmøter til større kurssamlinger.
Utdanningsetaten har ansvar for tiltaket

Tiltak 8 
Pedagogisk kompetanseheving av skolebibliotekarene

Skolebiblioteket som læringsarena er et pedagogisk tilbud. Det er derfor naturlig at
skolebibliotekarene har kompetanse i å veilede elevene i bruk av skolebiblioteket som
læringsressurs og i tilrettelegging av skolebiblioteket som læringsarena. Det må derfor legges
til rette for at skolebibliotekarene får mulighet til pedagogisk kompetanseheving i bibliotek
som læringsarena og pedagogisk ressurs.
Utdanningsetaten har ansvar for tiltaket

Med utgangspunkt i strategiplanen er det nå gjennomført to ulike kompetansehevende moduler om skolebibliotek. Utdanningsetaten i Troms har kjøpt kjøpt begge studiene fra Universitet i Tromsø.
Den første modulen var rettet mot bibliotekarer i videregående skoler, mens modul 2 var basert på at både bibliotekar og inntil 3 lærere deltok.

Modul 1 tok for seg «Biblioteket som læringsarena» og hadde vekt på pedagogikk og læreplaner. Eksamensoppgaven handlet der om skolebibliotek som aktiv del av et prosjekt i en klasse.

Foredragholderen skulle i sitt innlegg i dag i Svolvær fortelle om hvordan modul 2 fungerte for henne og de lærerne fra Sjøvegan videregående skole.

Line Skjelnes, skolebiblioteker, Sjøvegan videregående skole:
Informasjonskompetanse i en digital tid – felles kompetanseløft for bibliotekarer og lærere gir bedre skolebibliotek

Til stede: 30 personer

Sjøvegar vgs: ca 320 elever, 60 ansatte, flere ordinære utdanningsprogram for vgs samt grunnskole for voksne (asylmottak i nærheten)

Bakgrunn
Stategiplan for skolebibliotek i Troms 2009-12
Utdanningsetaten i Troms inviterte, hver skole sendte bibliotekar og inntil 3 lærere

Kurset har sin egen wiki som er tilgjengelig for alle

1. samling:
– Introduksjon til studiet
– Fokus på at skolen har behov for økt informasjonskompetanse
– Innføringer og praktiske øvelser i noen nye verktøy og programmer og nye måter og behandle informasjon på.
– Arbeidsoppgave: Kommentert kildeliste

2. samling
– om sosiale medier i klasserommet
– Web 2.0 verktøy i klasserommet
– Wiki-teknologi og Wikipedia (innføring og praktiske øvelser)
– Deling, kopiering, piratering, copyright/left, Creative Commons
– Who owns the cloud? (nye teknologier, politikk og samfunn)

Deltakerne fra Sjøvegan hadde følgende eksamensprosjekt:
Et norskfaglig emne i en Vg3-klasse. Klassen skulle lage et uttrykk i Voicetread.

En av lærerne laget fire instruksjonsvideoer om Voicetread. Instruksjonsvideoene ble laget med gratisverjon av ScreencastOmatic. Etter prinsippet «flipped classroom» så elevene disse videoene hjemme/utenom undervisningen.
Den andre læreren hadde ansvaret for det norskfaglige opplegget- Det ble utarbeidet et evalueringsskjema som eleven skulle besvare til slutt.
Bibliotekar laget to presentasjoner med Voicetread
1. Om søking i biblioteket og på nett
2. om «rett på nett» – Creative Commons
Presentasjonene ble gjennomgått i klassene, og bibliotekaren bisto elevene i biblioteket underveis.

Lærererfaringer etter endt eksamensprosjekt:
– Gratisversjon av ScreencastOmatic er bra
– Gratisversjon av Viucetread ikke optimal
– Ønsket mer relevant pensumlitteratur (sjekk wikien!)
– Elever er skeptiske i utgangspunktet til transparent deling (paradoks med tanke på hva menge unge deler for eksempel på Facebook)
– Studiet ga umiddelbar nytteeffekt for lærer
– Skaffe lærer/bibliotekar et digitalt forsprang i forhold til elevene