Referat fra styremøte 1. februar 2013

Referat fra telefonstyremøte i
NBF Skole fredag 1. februar 14.00-15.00
Forfall: Randi Lundvall, Frøydis Totland
Til stede: Bernt Lage Breivoll, Anne Dagrunn Husabø, Mari Hopland, Aud Tåga, Åsne Hestnes
Sak 1: Høringsuttalelse om nye læreplaner
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til justerte læreplaner for de gjennomgående fagene engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag i grunnskolen og videregående opplæring.
Høringsfristen er 5. mars 2013.
NBF Skole lager en høringsuttalelse. Styret fordeler arbeidet mellom seg. Åsne, Bernt og Frøydis tar for seg det som angår videregående skole i de nevnte fagene, Aud og Anne Dagrunn tar for seg grunnskolen (Randi blir med på dette dersom hun har kapasitet). (Lenken til høringen ligger over).
Åsne samordner kommentarene for å lage en felles uttalelse. Frist for å sende kommentarer til Åsne er 20. februar. Høringsuttalelsen blir sendt NBF sentralt til orientering før vi sender den til utdanningsdirektoratet.
Det er spesielt formuleringer knyttet til informasjonskompetanse, digital kompetanse, kildearbeid  og arbeid med litteratur som det er grunn til å se nærmere på. Gjeldende læreplaner nevner ikke skolebibliotek selv om mange kompetansemål forutsetter at elevene har tilgang til gode bibliotektjenester.
Sak 2. Kontakt med Eva Mimmi Lund, Utdanningsdirektoratet
NBF Skole v/ Åsne Hestnes sendte høsten 2012 en mail til Lund for å etablere kontakt med henne som nå har skolebibliotek som arbeidsoppgave i Utdanningsdirektoratet: På spørsmål fra oss om hvordan skolebibliotekprogrammet nå følges opp svarer hun: “Vi er nå i starten på en prosess om evaluering og en eventuell videreføring.”
Bernt følger opp med henvendelse til henne med en orientering om arbeidet med skolebibliotekstatistikk i Samstat. Vi ønsker å markere at vi er på banen i forhold til hennes arbidsfelt.
Sak 3: Konferanser – hvem deltar?
Styret foreslår at Randi Lundvall kan delta på vegne av NBF Skole.
Ung 3.0
Bernt Lage Breivoll deltar på vegne av egen arbeidsgiver, og Anne Daggrunn Husabø deltar på vegne av NBF Skole.
Deltakelse på konferanser som representant for NBF Skole innebærer et ansvar for å forsøke å synligjøre NBF Skoles tilstedeværelse, følge opp med blogginnlegg og samtidig bringe viktig kompetanse tilbake til styret.
Sak 4. Forespørsel fra NBF Flerkult
v/ David Beadle om et samarbeid med dem om lettleste bøker på norsk..Planlagt oktober 2013.
Styret bestemte å avslå et samarbeid om dette for heller å fokusere på aktiviteter som ligger vår virkeplan nærmere. Åsne oversender et avslag til Beadle på mail.
Sak 5. Bibliotekkonferansen i nord 23.-25. april 2013
Åsne Hestnes, Frøydis Totland og Aud Tåga deltar. Hver melder seg på og ordner billetter selv. Ettersom festmiddagen og middagen på Borg er svært kostbare, velger vi dette bort.
Aud holder kontakt med arrangementskomiteen og har hovedansvar for planleggingen av NBF Skoles arrangement under konferansen.  Åsne og Frøydis bidrar i forberedlesene etter initiativ fra Aud, men vi har felles ansvar under konferansen.
NBF Skole er ansvarlig for følgende post på programmet: 24. april kll 10.00-10.45:
Felles kompetanseløft for bibliotekarer og lærere gir bedre skolebibliotek
v/ skolebibliotekar fra videregående skole og Troms fylkesbibliotek
Sak 6. Spesialnummer av Bibliotekforum.
Redaktøren Ingrid Stephensen har bedt om en arbeidsgruppe som kan planlegge et spesialnummer av Bibliotekforum om skolebilbiotek. Samtlige i styret har sagt seg villige til å bidra til dette. Ved et eventuelt møte hos redaktøren, må medlemmer som er bosatt Oslo-nært prioritere å delta (Åsne, Mari og Randi). Ingrid Stephensen innkaller til møte.
Styret drøftet  ideer til et spesialnummer, og Åsne oversender dette til Ingrid Stephensen umiddelbart. .

Referent: Åsne Hestnes