Brev fra NBF til kommunepolitikere i Alta

Skolebibliotekene har stått laglig til for hogg flere steder under høstens kommunale budsjettbehandlinger. NBF skole har i samarbeid med NBF sentralt og NBF Nord-Norge forfattet og sendt et brev til alle kommunepolitikere i Alta. Her kan dere lese brevet:

Til
Kommunepolitikerne i Alta Oslo 20.11.11

Via oppslag i Altaposten.no er NBF gjort kjent med at Alta ungdomsskole nedbemanner skolebiblioteket ved Alta ungdomsskole.
Norsk bibliotekforening (NBF) er en uavhengig fagpolitisk organisasjon som bla arbeider for å øke kunnskap om skolebibliotek på alle nivå. Vi vil gjerne markere vår støtte til de lærerne som står bak det åpne brevet.

Bemanning av skolebiblioteket er en av de viktigste suksesskriteriene for et operativt skolebibliotek. Et skolebibliotek uten personale er et boklager.
Skolebiblioteket er en naturlig arena og et viktig verktøy for å oppnå skolens læringsmål for leseferdigheter og informasjonskompetanse. Kunnskapsløftet bekrefter at bibliotekene skal betjene områdene informasjons- og lesekompetanse og disse kompetanseområdene er minst like viktige i tiden fremover.
Skolen trenger aktører og virkemidler som fremmer engasjement, nysgjerrighet og motivasjon. På skolebibliotekene er det nødvendig med et aktivt personale, som gjør at skolebibliotekene kan:

    • Bruke bibliotekarene i arbeidet for å holde fokus på grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og digitale ferdigheter.
    • Utnytte bibliotekarenes digitale kompetanse som veiledere i informasjonsgjenfinning.
    • Ha personale med spisskompetanse på litteratur som forutsetning for å samarbeide med lærerne om leseutvikling.
    • Utnytte potensialet som skolebiblioteket representerer som sosialpedagogisk arena.

Skolebiblioteket er skolens fagbibliotek og har samme målsetting som skolen selv. Det handler om å være en alternativ læringsarena som støtter opp under det som skjer i klasserommet, skolebibliotekets virksomhet skal være integrert med den øvrige pedagogiske virksomheten på skolen. Det får derfor store konsekvenser for hele virksomheten å å redusere bibliotekarstillingen til et minimum.

Lovverket sier at alle elever skal ha tilgang på et skolebibliotek. De lærene ved Alta ungdomskole som står bak det åpne brevet, peker på at å ha tilgang til et rom med bøker ikke er tilfredstillende. I dagens kunnskapssamfunn må skolene ha bemannede skolebibliotek. Det er rektorene som har ansvar for skolebiblioteket ved den enkelte skole. Politikerne kan legge til rette for at rektorene kan prioritere skolebibliotek. Dersom de folkevalgte i Alta mener alvor med sin satsing på kunnskap i kommunen, må dere gi elevene et godt skolebibliotek gjennom hele skoleløpet.

Med hilsen
Svein Arne Tinnesand (sign.) Rita Jørgensdatter (sign.)
Leder i Norsk Bibliotekforening (NBF) Leder, NBF avd. Nord-Norge

Åsne Hestnes (sign.)
NBF avd. skole