Skolebibliotekets plass i fremtidig nasjonal bibliotekplan

Bror v. Krogh, bibliotekar ved Kongsberg videregående skole og leder av fagforum, Buskerud, hadde mandag 26. april et innlegg på BibliotekNorge-lista der han oppfordrer kunnskapsminister, kulturminister og nasjonalbibliotekar til å sørge for at skolebibliotek får en plass i en fremtidig nasjonal bibliotekplan:

«Nasjonalbiblioteket kan etter alt å dømme få ansvar for en overordna bibliotekplan for Noregsveldet.
Modellen for planen kan med stor sannsynlighet bli tufta på svensk planarbeid for samme fagfelt.
Jeg vil henlede oppmerksomheten på
‘Plan för utvidgat uppdrag inom biblioteksväsendet, Kungl. biblioteket, Sveriges nationalbibliotek’, som er populær lesning for tida.
Kungliga biblioteket (KB)/Sveriges nationalbibliotek får som kjent ansvar for alt bibliotekvesen i Sverige – det er i hvert fall tanken bak planen.

For skolebibliotek ønsker planen / KB seg likevel klarere tale og tydeliggjøring:

‘Ett förtydligande avseende KB:s uppdrag för skolbiblioteken vore emellertid önskvärt. Utvecklingsinsatser inom skolbiblioteksområdet kräver dessutom ytterligare resurser.’ ( Kap 6, side 25, annet avsnitt)

Det er kloke ord. Det er klar tale. Her står det at for Sveriges skolebibliotek, der er’e mye uklart og heller ikke er’e avsatt ressurser til utvikling.

Jeg lærer gjerne av Söta Bror:

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, Kulturminister Anniken Huitfeldt, Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein:
Gå ikke i den fella at dere suverent glemmer de fylkeskommunale og kommunale skolebibliotekene i Norge.
Ikke glem skolebibliotekene i planleggingsfasen.
Gå ikke som hermegåsa slavisk i andres fotspor.
Den dagen Norge legger fram en Plan för utvidgat uppdrag inom biblioteksväsendet må skolebibliotek i Norge være utreda og definert og gitt fornuftige ressurser for utvikling.
Skolebibliotekene er etter norsk lovgivning bibliotek for alle som går det
13- årige lovpålagte skoleløpet i Norge. Og det er mange!

Skolebibliotek må løftes i en framtidig helhetlig plan for norsk bibliotekvesen».

NBF avdeling skole mener dette er klar og klok tale og har fått Brors tillatelse til å publisere innlegget her på denne bloggen også.