Referater fra årsmøte og medlemsmøte NBF avdeling skole

Referat fra årsmøte i NBF avdeling skole
HAMAR 16. 03. 2010 KL. 10.00-11.30
(Bilde: Biblioteket Hamar katedralskole)
SAKSLISTE:

1. Innkalling og saksliste godkjent
2. Frøydis Toland ble valgt til møteleder og Åsne Hestnes referent
3. Årsmelding. Åsne Hestnes leste årsmeldingen. Denne ble godkjent.
4. Regnskap. Aud Tåga gikk gjennom regnskapet. Revisjonsberetning delt ut. Regnskap og revisjonsberetning ble godkjent
5. Virkeplan 2010-2011. Åsne Hestnes leste opp forslaget. Dette ble godkjent med en liten endring under punkt 3 under formål: NBF avdeling Skole skal … ”arbeide for økt kunnskap om skolebibliotek”.
6. Budsjett 2010-2011. Aud Tåga gikk gjennom budsjettet. Hun påpekte at det er viktig å ha penger på bok ved årets begynnelse fordi aktivitetstilskudd og grunntilskudd kommer sent på våren. Mange viktige møter og konferanser avholdes før tilskuddene er tildelt, og vi må være i stand til å dekke utgifter til disse.
7. Valg. Siri Sjursen representerte valgkomiteen. Delte ut forslaget. Forslaget vedtatt. Styret fikk følgende sammensetning:
– Randi Lundvall, leder. (Løkeberg skole, Bærum, Akershus) – ikke på valg
– Åsne Hestnes, (Dønski vgs, Bærum, Akershus) – ikke på valg
– Aud Tåga, (Troms fylkeskommune) – gjenvalgt
– Siv Marit Ersdal, (Drammen vgs, Buskerud) – gjenvalgt
– Frøydis Totland, (Alta vgg, Finnmark) – gjenvalgt
– Ole Peder Moy, (grunnskole, Arendal) – ikke på valg
– Bernt Lage Breivoll (skolebibliotekkoordinator, Hordaland fylkesbibliotek) – NY
– Revisorer. Årsmøtet gir styret fullmakt til å kontakte revisorene for å høre om de kan fortsette.
– Valgkomite. Siri Sjursen fortsetter og finner med styrets hjelp en til som kan være i valgkomiteen for 2010.

Medlemsmøte Norsk bibliotekforening avdeling skole 2010
Hamar 16.3.2010

Medlemsmøtet ble holdt direkte etter årsmøtet ble avsluttet. 11 deltakere.
Møteleder: Frøydis Totland

Saksliste

1. Arbeid med skolebiblioteksplaner v/Aud Tåga

– Troms fylke var først ute med å lage en skolebibliotekplan for de 13- årige skoleløpet. Derfor har mange brukt den som mønster for eget planarbeid.
– startet med å invitere folk fra alle nivå
– samarbeid mellom Troms fylkeskommune, Statens utd.kontor (Nå: Fylkesmannen i Troms, utdanningsavdeling), og utdanningsetaten i Troms fylke. Alle instanser var nært lokalisert, en stor fordel. Hver av de tre institusjonene hadde en person hver representert i arbeidsgruppa.
– Planen ble presentert på en konferanse
– Politisk vedtatt i Troms fylkeskommune
– Hvordan får man planen implementert? Det var utfordringen! Det er vanskeligere å få til når det ble to-nivå kommuner (og ikke tre).
– Laget videre ”Strategiplan for bibliotek i videregående skole” (tospråklig). Også den politisk vedtatt. Yngre politikere snakket varmt om viktigheten av denne planen. Her ble det foreslått koordinator for skolebibliotekarene, men det har det til nå ikke vært penger til.
– Planen fremholder viktigheten av at skolebibliotekaren er organisert på skolen under pedagogisk ledelse.
– Viktig tiltak i strategiplanen nå: pedagogisk kompetanseheving av skolebibliotekarene samt fokus på hvordan rektor, lærere og bibliotekarer kan opparbeide større bevissthet om hvordan pedagogisk integrering av skolebibliotek kan bidra til skolebibliotekets merverdi på den enkelte skole.

2. Hvordan kan NBF avdeling skole bidra til at ressurser som Britannica School Edition (Bolse), A-tekst og lignende kan innlemmes i NDLA?

På bakgrunn av forespørsel fra Siri Sjursen, Hordaland fylkesbibliotek, henvendte sekretær Åsne Hestnes seg til Øivind Høines (Leder av NDLA) om følgende:
fellesavtaler som gir elevene i vgs gratis tilgang på A-tekst og Britannica School Edition. Dette er ressurser som koster penger. Likevel er det reist spørsmål om NDLA på en eller annen måte kan inkludere disse – og eventuelt tilsvarende læringsressurser – på sine nettsider. Både A-tekst og Britannica an viktige ressurser for elever i videregående skole.

Lederen av NDLA Øivind Høines svarte blant annet at det er en god tanke å samarbeide om slike innkjøp, og da gjerne et samarbeid mellom alle landets fylkeskommuner. NDLA har avgrensninger i sitt mandat som gjør at det er problematisk mht til å få til en avtale som bygger på dagens lisensieringsmodell for Britannica og A-tekst.Han mener at fylkeskommunene kan samarbeide rundt innkjøp av lukkede digitale ressurser, men det må være utenfor NDLA. Hvis det er ønskelig å forsøke å forhandle frem åpne lisenser med disse (og andre aktører) vil NDLA svært gjerne bidra for å få dette i stand., men ansvaret må altså ligge hos andre.

Medlemsmøtet konkluderte med at NBF avdeling skole bør henvende seg direkte til både ABM-utvikling, Utdanningsdirektoratet og NDLA og påpeke behovet for at nasjonale instanser kan ivareta skolenes interesser i slike saker som felles lisensavtaler.
Det er viktig å påpeke at mangel på koordinerende og ansvarlig ledd på alle nivå – kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt – ikke må være et hinder for nødvendig ressurser tilgjengelig for elevene i den videregående skolen. Slik situasjonen er i dag, er det ingen som deifnerer slike spørsmål som en del av sitt ansvarområde.

Referent: Åsne Hestnes, Hamar, 28.04.2010