Viktig artikkel om skolebibliotek i Dagsavisen idag!

Under overskriften «Heldagsåpne skolebibliotek» skriver Eva Michalsen en veldig viktig artikkel om skolebibliotekene. http://www.dagsavisen.no/meninger/article461472.ece

EVA MICHAELSEN
HØYSKOLELEKTOR I NORSK, HØGSKOLEN I OSLO

«Vi må nå ut til de elevgruppene som ikke oppsøker litteratur av seg selv og som trenger en hjelpende hånd», sa Solhjell ved lanseringen. Dette er en sentral side ved norsk utjevningspolitikk på skoleområdet. Barn som vokser opp i lesende hjem, har et forsprang i forhold til barn som kommer fra hjem uten bøker i hyllene. Det er skolens oppgave å utjevne konsekvensene av slike forskjeller, og så langt det er mulig gi alle barn et godt grunnlag for å bli kyndige lesere.

Det er stor enighet i Norge og internasjonalt om at det er nødvendig å beherske ulike typer tekst for å forstå og kommunisere i et stadig mer komplisert samfunn. Målet med leseløftet som Leseåret 2010 markerer starten på, er en nasjonal, helhetlig lesepolitikk med sikte på å styrke lesekompetansen i hele landet. I dette arbeidet er bibliotekene sentrale aktører, både skole- og folkebibliotek.

En styrking av skolebiblioteket, med åpningstid hele skoledagen og ut over dette, med kompetent og engasjert personale, vil kunne bidra til å stimulere elever til fritidslesing og styrke elevenes leseferdigheter på en langt mer effektiv måte enn tilfellet er i landet som helhet i dag. Det vil være et viktig bidrag til å øke lesekompetansen for den voksne befolkningen i framtiden.

Godt leseår!