Hva skjer med statistikken for skolebibliotek og kombinasjonsbibliotek?

Nasjonalbibliotekts nettsider for skolebibliotekstatistikk
Nasjonalbibliotekets nettsider for skolebibliotekstatistikk

NBF Skole ønsker at bibliotekstatistikken som Nasjonalbiblioteket samler inn årlig skal være et brukbart verktøy for bibliotekutvikling og skoleutvikling. Vi ønsker at tallene skal reflektere faktisk bruk og aktivitet av skolebibliotekene, og være sammenlignbare på tvers av kommuner og fylker. I dag er tallene verken sammenlignbare eller kan brukes som grunnlag for utviklingsarbeid. Vi har heller ikke tilgang til rådata fra skolebibliotekstatistikkene, selv om det er både lovpålagt og lovet. (1)

Nasjonalbiblioteket ved Erlend Ra redegjorde i vår for hvorfor skolebibliotekstatistikken er utformet som den er, og sa at det er satt ned en gruppe som arbeider med revisjon av folkebibliotekstatistikken. (2)

Vi går ut i fra at gruppen som arbeider med folkebibliotekstatistikken også ser på statistikk for kombinasjonsbibliotekene. NBF Skole ber om at den reviderte folkebibliotekstatistikken vil skille ut kombinasjonsbibliotekene som egen type i den publiserte statistikken, slik at det er mulig å sammenligne dem innbyrdes. En metode å fordele kombinasjonsbibliotekets aktiviteter og ressurser på “skolebibliotektjenester” og “folkebibliotektjenester” må på plass, og rapporteringen for kombinasjonsbibliotekene må kunne gjøres i ett skjema, ikke to.

SAMSTAT har foreslått at Nasjonalbiblioteket jobber tett med utvalgte kombinasjonsbibliotek i revideringen av folkebibliotekstatistikken, f. eks. ved å bruke dem som «case». NBF Skole støtter dette forslaget.

Den årlige statistikken blir oppfattet som en byrde i små skolebibliotek. Dette kan bedres ved at tidsfrist for innleveringen legges til starten av året, ikke vinterferie-tiden. Elektronisk skjema bør være utfylt på forhånd med opplysninger som vanligvis er uendret fra år til år, som bibliotekets areal. Antallet spørsmål kan tilpasses størrelsen på skolen, slik at de minste skolebibliotekene får en enklere oppgave.

Nasjonalbiblioteket sier at det ikke foreligger noen plan for revidering av skolebibliotekstatistikken. Det burde det. Folkebibliotekstatistikken ble revidert i 2007 og nå igjen i 2014, fag- og forskningsbibliotekstatistikken i 2010. Skolebibliotekstatistikken har ikke vært revidert siden 1990-tallet.

For skolebibliotekene ber NBF Skole om at det innhentes opplysninger om bestand og utlån i læremiddelsamlingene i tillegg til skolebiblioteksamlingene. Dette burde kunne gjøres allerede før en større revidering av skolebibliotekstatistikken gjennomføres.

rapport skolbibliotek 2012
Det svenske Kungliga bibliotekets rapport Skolbibliotek 2012.

Sveriges nasjonalbibliotek har gode skolebibliotekstatistikker, der de definerer hva et skolebibliotek skal være og hvordan det bør brukes. Rapporten Skolbibliotek 2012 konkluderer med at kun 1 av 3 elever i Sverige faktisk har tilgang til et fungerende skolebibliotek, selv om det er en lovpålagt tjeneste.

I Norge vet vi ikke hvor mange elever som har tilgang til fungerende skolebibliotek.

Vi har ingen definisjon av hva et skolebiblioteket er og det er ikke enighet om hva som ligger i lovteksten «elevene skal ha tilgang til skolebibliotek».